Kwalifikacja do zawodów etapu centralnego XXX Olimpiady Filozoficznej

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXX Olimpiady Filozoficznej.

Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXX OF – do pobrania tutaj (lista w porządku alfabetycznym)

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem XXX OF wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do zawodów etapu centralnego Olimpiady otrzymają tytuł finalisty.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wglądu do prac i arkuszy oceny prac oraz zasad organizacji wglądu dostępne są tutaj.  W okręgu warszawskim wgląd do prac dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych, będzie możliwy: 22.03.2018 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 15:00-17:00 oraz 23.03.2018 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 16:00-17:30. W innych okręgach termin wglądu zostanie ustalony w porozumieniu z KOOF w odpowiedzi na wniosek uczestnika Olimpiady.

Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości” – kwalifikacja do finału

Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości”, XV edycja, 2017/2018

Uczniowie zakwalifikowani do finału – lista do pobrania tutaj.

Odpowiadając na liczne pytania kierowane do biura KGOF przypominamy, że prezentowane tu wyniki kwalifikacji dotyczą XV Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości” (dla gimnazjalistów), a nie XXX Olimpiady Filozoficznej. Uczestnikom konkursu gratulujemy, a Olimpijczyków prosimy jeszcze o cierpliwość – wyniki kwalifikacji do finału Olimpiady zostaną opublikowane w ciągu kilku najbliższych dni.

KOOF w Warszawie – Rekomendacje do etapu centralnego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekomendacji KOOF w Warszawie do etapu centralnego XXX Olimpiady Filozoficznej lista do pobrania tutaj

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju. Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady w drugiej połowie marca.

Dodatkowy termin zawodów okręgowych OF

Zgodnie z par.5 pkt 3 Regulaminu OF, po uzyskaniu informacji o pokrywaniu się terminu tegorocznych zawodów etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej z terminem zawodów Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Geograficznej, Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej postanowił umożliwić uczestnikom wymienionych Olimpiad przystąpienie do zawodów okręgowych OF w dodatkowym terminie 17.02.2018.
Uczniowie zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości powinni:
…Continue reading

Zawody etapu okręgowego OF w Warszawie

Drodzy uczestnicy XXX edycji Olimpiady Filozoficznej, informujemy, że zawody drugiego stopnia (etap okręgowy) w okręgu warszawskim odbędą się 10 lutego 2018 roku w sali D w budynku Auditorium Maximum UW przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 (na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego). Mapka z zaznaczonym miejscem egzaminu do pobrania tutaj.

Prosimy wszystkich uczestników Olimpiady Filozoficznej, żeby zebrali się w holu Auditorium Maximum o godzinie 08.30 (Początek egzaminu o godzinie 09.00).  Prosimy o wzięcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).

Do zobaczenia!
KOOF w Warszawie

Zgłoszenia na I etap XXX Olimpiady Filozoficznej

Przypominamy, że 30.11.2017 (czwartek) upływa ostateczny termin zgłaszania prac pisemnych na pierwszy etap XXX Olimpiady Filozoficznej. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszenia prac na Olimpiadę znajdują się tutaj.

KOOF w Warszawie – zgłoszenia prac

Prace pismene i zgłoszenia na pierwszy etap OF przyjmuje sekretarz KOOF w Warszawie mgr Jarosław Jarszak.
30.11.2017 sekretarz KOOF będzie dyżurował w biurze KGOF (Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa) w godz. 16:30-17:30. (Przypominamy, że oprócz (1) pracy w formie wydruku należy dostarczyć (2) wypełniony formularz zgłoszeniowy[do pobrania tutaj] oraz (3) przesłać elektroniczną wersję pracy na adres mailowy KOOF lub biura KGOF [tutaj] albo dostarczyć ją na płycie CD)

W czawrtek 30.11 prace pisemne na I etap Olimpiady przyjmowane będą także:
w Biurze KGOF w godz. pracy biura (10-14)
oraz na dyżurach sekretarzy KGOF:
mgr Jan Molina (w godz. 15:00-16:00), dr Magdalena Gawin (w godz.16:00-16:45).
Pracę wraz ze zgłoszeniem można także przesłać listem poleconym na adres właściwego KOOF (adresy KOOF dostępne są tutaj).
W przypadku przesłąnia pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego