Dodatkowy termin zawodów okręgowych XXXI OF

Zgodnie z par.5 pkt 3 Regulaminu OF, po uzyskaniu informacji o pokrywaniu się terminu tegorocznych zawodów etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej z terminem zawodów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej postanowił umożliwić uczestnikom OLiJP przystąpienie do zawodów okręgowych OF w dodatkowym terminie 23.02.2018.

Uczniowie zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości powinni:

1) przesłać do KGOF wniosek z prośbą o dopuszczenie do zawodów etapu okręgowego w dodatkowym terminie z uwagi na pokrywanie się terminów Olimpiad. Wniosek powinien zawierać własnoręczny podpis uczestnika Olimpiady. Wniosek może zostać przesłany pocztą elektroniczną na adres biura KGOF w formie skanu podpisanego wniosku, przesłany listem poleconym na adres KGOF albo złożony osobiście w godzinach pracy Biura KGOF lub na dyżurze sekretarzy KGOF.

2) załączyć do podania dokument poświadczający kwalifikację do etapu drugiego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. (Takim dokumentem może być zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny OLiJP lub wiadomości email potwierdzającej kwalifikację lub wydruk strony internetowej zawierającej ogłoszenie informacji o kwalifikacji.)
Dane kontaktowe KGOF dostępne są tutaj

Przypominamy, że możliwość dopuszczenia do zawodów okręgowych w dodatkowym terminie reguluje § 5.3 i § 5.2 Regulaminu XXXI Olimpiady Filozoficznej, tzn. dotyczy ona uczestników innych Olimpiad w pokrywającym się terminie oraz wyłącznie wyjątkowych przypadków opisanych w § 5.2.

Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej