Statut Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Statut Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Statut przyjęto na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTF w dniu 22 stycznia 1994 roku

(tekst jednolity przyjęty przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTF w dniu 12 lutego 2016r.)

1. NAZWA, OBSZAR DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym.

§ 2.

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3.

Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

§ 4.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 5.

Towarzystwo ma prawo zakładać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – nie posiadające osobowości prawnej.

§ 6.

Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Filozoficzne” a w odniesieniu do oddziału „Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w ……..”, lub „Oddział …….. – Polskiego Towarzystwa Filozoficznego”.

2. CELE I ZADANIA TOWARZYSTWA

§ 7.

1. Celem Towarzystwa jest uprawianie i krzewienie nauk filozoficznych.

2. W zakresie swoich celów statutowych Towarzystwo może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

3. Towarzystwo może należeć do zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń mających za przedmiot i cel działalności uprawianie i krzewienie nauk filozoficznych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

4. O przystąpieniu do organizacji lub stowarzyszeń, o których mowa w ust. 3 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny zwykłą większością głosów.

§ 8.

1. Towarzystwo realizuje swoje zadania przez:

a) prowadzenie wykładów naukowych i popularno naukowych,

b) odbywanie zebrań naukowo-dyskusyjnych,

c) organizowanie zjazdów naukowych,

d) prowadzenie bibliotek dzieł filozoficznych oraz dzieł pomocnych przy studiowaniu nauk filozoficznych,

e) działalność wydawniczą,

f) reprezentowanie potrzeb nauk filozoficznych wobec władz i społeczeństwa,

g) udział w pracach instytucji międzynarodowych, służących uprawianiu i krzewieniu nauk filozoficznych.

2. Towarzystwo posiada księgozbiór, składający się m. inn. z biblioteki prof. Kazimierza Twardowskiego udostępniany w ramach „Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego”.

3. Towarzystwo prowadzi olimpiady filozoficzne i konkursy filozoficzne w celu krzewienie wiedzy filozoficznej wśród młodzieży.

4. Towarzystwo posiada odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.’

§ 9.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu jej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych;

c) wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba, która ma ukończone studia filozoficzne lub inne kwalifikacje uznane przez Zarząd Główny Towarzystwa za równorzędne.

3. Cudzoziemcy mogą wstępować do Towarzystwa na warunkach właściwych dla obywateli polskich. 

4. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§ 11.

Przyjęcie na członka Towarzystwa dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, zatwierdzonej przez Zarząd Główny.

§ 12.

Każdy członek zwyczajny ma prawo czynnego uczestniczenia w pracach i zebraniach Towarzystwa, wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa, korzystania z księgozbiorów Towarzystwa.

§ 13.

Członkowie Towarzystwa pełnią funkcje honorowo, z zastrzeżeniem § 9 Statutu.

§ 14.

1. Każdy członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień statutu Towarzystwa oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,

b) przyczyniać się do realizacji celów i zadań Towarzystwa,

c) wpłacać regularnie składkę roczną, przy czym w wyjątkowych przypadkach członek Towarzystwa może być zwolniony z obowiązku płacenia składek uchwałą Zarządu Głównego podjętą na wniosek Zarządu Oddziału.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inną pomoc materialną na rzecz Towarzystwa. Członkostwo wspierające nabywa się w drodze uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa przyjętej w następstwie złożenia deklaracji przez kandydata na członka wspierającego.

3. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Głównym Towarzystwa.

4. Członek wspierający ma prawo do:

a) wspierania Towarzystwa finansowo lub materialnie.

b) uczestnictwa w posiedzeniach szkoleniowych i naukowych organizowanych przez Towarzystwo.

c) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Delegatów oraz w Walnym Zebraniu Oddziału z głosem doradczym.

5. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

6. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swoich przedstawicieli.

§ 15.

1. Członkiem Towarzystwa przestaje być ten, kto:

a) pisemnie zawiadomi Zarząd Główny o swoim wystąpieniu,

b) zostanie skreślony z listy członków przez Zarząd Główny z powodu nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich w tym nie płacenia składek członkowskich dłużej niż dwa lata, mimo pisemnego upomnienia;

c) zostanie wykluczony z Towarzystwa na mocy decyzji Zarządu Głównego PTF podjętej wskutek wyroku Sądu Koleżeńskiego PTF orzekającego zawinione przez członka PTF naruszenie postanowień Statutu PTF i wnoszącego o wykluczenie członka z Towarzystwa.

2. Członek skreślony lub wykluczony winien otrzymać na piśmie decyzję Zarządu Głównego wskazującą powody skreślenia (wykluczenia) wraz z uzasadnieniem, od której członkowi przysługuje prawo wniesienia na piśmie odwołania, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji, do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTF. Do chwili rozpatrzenia odwołania lub bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania, decyzja Zarządu Głównego PTF o skreśleniu (wykluczeniu) jest nieprawomocna. Walne Zgromadzenie Delegatów PTF rozpatruje sprawę odwołania na najbliższym posiedzeniu. Członek skreślony (wykluczony) winien mieć możliwość obecności na tej części Walnego Zgromadzenia Delegatów PTF, która będzie poświęcona rozpatrzeniu odwołania.

§ 16.

1. Za szczególne zasługi dla filozofii polskiej lub wyróżniającą się działalność na rzecz Towarzystwa, na wniosek Zarządu Głównego, Walne Zgromadzenie może nadać godność członka honorowego.

2. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, lecz są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

4. WŁADZE TOWARZYSTWA

A. Władze naczelne

§ 17.

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenia Delegatów,

b) Zarząd Główny,

c) Główna Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

2. Uchwały władz wybieralnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, przy głosach wyrównanych rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego lub członkiem Zarządu Oddziału oraz w sporach z Towarzystwem, Towarzystwo reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.

§ 18.

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą z prawem głosowania:

a) delegaci Oddziałów Towarzystwa w liczbie 3 z każdego Oddziału, a nadto jeśli Oddział liczy ponad 100 członków, po jednym z każdej dalszej rozpoczętej setki członków Oddziału,

b) członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

2. Każdy członek Towarzystwa, nie będący delegatem może brać udział w Walnym Zgromadzeniu, jednak bez prawa głosowania.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się co najmniej raz na rok, a sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata. Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie przesyłając Zarządom oraz Delegatom Oddziałów zawiadomienie o dacie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej a także na pisemnie zgłoszone żądanie co najmniej trzech Oddziałów, uchwalone przez ich Walne Zebranie. Zarząd Główny obowiązany jest do zwołania w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem tego samego trybu zwoływania, jak przy zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 20.

Walne Zgromadzenie Delegatów :

a) podejmuje uchwały co do kierunków działalności Towarzystwa,

b) zatwierdza sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udziela absolutorium Zarządowi Głównemu,

c) dokonuje wyboru na okres czterech lat przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Głównego, oraz zastępców członków Zarządu Głównego,

d) dokonuje wyboru na okres czterech lat Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Zastępców członków,

e) dokonuje wyboru na okres czterech lat członków Sądu Koleżeńskiego oraz Zastępców członków,

f) ustala wysokość składek członkowskich,

g) rozstrzyga sprawy poddane pod jego obrady przez Zarząd Główny lub na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Towarzystwa, złożony na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia,

h) podejmuje uchwały o utworzeniu Oddziałów Towarzystwa lub ich likwidacji,

i) z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu Głównego uchwala zmiany statutu lub rozwiązanie Towarzystwa, jeśli uchwały takie zostały przewidziane w rozesłanym porządku obrad,

j) rozstrzyga o przeznaczeniu majątku Towarzystwa, w razie jego rozwiązania.

§ 21.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w pierwszym terminie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22.

Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego i sześciu członków, spośród których Zarząd wybiera zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika; w przypadku ustąpienia któregoś z członków Zarządu lub długotrwałej niemożliwości uczestniczenia przezeń w pracach Zarządu na jego miejsce wchodzi wyznaczony przez Zarząd jeden z 3 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie delegatów.

§ 23.

Zarząd Główny:

a) czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia,

b) uchwala i zmienia regulaminy działania organów Towarzystwa,

c) zatwierdza uchwały Zarządów Oddziałów w sprawie przyjęcia oraz skreślenia członków z listy Towarzystwa,

d) zwołuje Walne Zgromadzenia delegatów,

e) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,

f) zarządza majątkiem Towarzystwa,

g) sprawuje pieczę nad księgozbiorem Towarzystwa udostępnianym w ramach „Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego” oraz dokonuje wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych dotyczących tego księgozbioru.

§ 24.

1. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają: Przewodniczący Zarządu Głównego – samodzielnie, zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego łącznie z dowolnym członkiem Zarządu.

2. Oświadczenia woli w zakresie zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa składa Przewodniczący Zarządu Głównego łącznie ze skarbnikiem lub zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego łącznie ze skarbnikiem.

§ 25.

Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku, a uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 26.

Przy Zarządzie Głównym mogą działać sekcje przedmiotowe, których regulaminy zatwierdza Zarząd: ich władze podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

§ 27.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i 2-ch zastępców (odpowiednio stosuje się § 22 Statutu); Komisja sprawdza rachunki, analizuje wykonanie przez Zarząd Główny uchwał Walnego Zgromadzenia oraz przynajmniej raz w roku przedkłada sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu z przeprowadzonych czynności.

2. Główna Komisja Rewizyjna wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

§ 28.

1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków oraz 2-ch zastępców i rozpatruje sprawy w składzie co najmniej trzech osób. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą członkowie Towarzystwa.

2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dotyczące naruszeń przez członków Towarzystwa postanowień Statutu PTF, zasad etycznych lub obyczajowych Towarzystwa, naruszeń Statutu PTF przez organy PTF oraz rozstrzyga spory kompetencyjne między organami PTF.

3. Członek PTF występujący przed Sądem Koleżeńskim ma prawo ustanowić pełnomocnika.

4. Sąd Koleżeński rozstrzyga wniesione sprawy w postaci orzeczeń: postanowień lub wyroków.

5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTF w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia uczestnikowi postępowania.

6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego stwierdzających naruszenie przez członka postanowień Statutu PTF lub zasad etycznych lub obyczajowych Towarzystwa i orzekających upomnienie, ostrzeżenie lub zawierających wniosek o wykluczenie przez Zarząd Główny PTF z Towarzystwa przysługuje członkowi prawo wniesienia odwołania, zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu.

6. Sposób działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego PTF przyjęty przez Walne Zgromadzenie PTF.

B. WŁADZE ODDZIAŁÓW

§ 29.

Członkowie Towarzystwa tworzą lokalne Oddziały Towarzystwa liczące co najmniej 10 osób (§ 20. lit. h Statutu); z wnioskiem o utworzenie Oddziału wystąpić może co najmniej 10 członków Towarzystwa, wskazując w pisemnym uzasadnieniu, iż praca Oddziału będzie wykazywać odpowiedni poziom naukowy.

§ 30.

1. Władzami Oddziału są:

a) Walne Zebranie Oddziału,

b) Zarząd Oddziału wybierany na cztery lata przez Walne Zebranie Oddziału (w liczbie od 3 do 10 osób, co najmniej: przewodniczący, skarbnik, sekretarz),

c) Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana na cztery lata przez Walne Zebranie Oddziału (trzy osoby, w tym przewodniczący).

2. Skład Władz Oddziału może zostać uzupełniony przez Walne Zebranie Oddziału.

§ 31.

1. Walne Zebranie Oddziału odbywa się co najmniej raz na rok, a zebranie sprawozdawczo – wyborcze raz na cztery lata. Walne Zebranie wysłuchuje sprawozdania Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, udziela Zarządowi absolutorium i formułuje zalecenia co do pracy Oddziału na najbliższy rok. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może zostać zwołane na wniosek Zarządu Oddziału, na żądanie 1/4 członków Oddziału albo Komisji Rewizyjnej Oddziału. Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwołać takie zebranie w terminie 1-go miesiąca od wpłynięcia wniosku.

2. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają w pierwszym terminie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 32.

1. Zarząd Oddziału organizuje zebrania naukowe Oddziału i odczyty publiczne oraz w odpowiednim zakresie realizuje zadania przewidziane w § 8 Statutu, składając ze swych działań sprawozdania Walnemu Zebraniu Oddziału oraz przesyłając je Zarządowi Głównemu co rok, na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

2. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku, a uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu Oddziału.

§ 33.

1. Gospodarka finansowa Oddziału podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Oddziału, a nadto Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, w razie równej liczny głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 34.

Walne Zebranie Oddziału uchwala projekt regulaminu pracy Oddziału, zatwierdzany przez Zarząd Główny Towarzystwa.

5. MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 35.

Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać umowy związane z realizowaniem statutowych zadań Towarzystwa, przyjmować zapisy, darowizny, dotacje i subwencje.

§ 36.

Fundusze Towarzystwa składają się z sum uzyskanych ze składek członkowskich, subwencji, dotacji, zapisów, darowizn oraz z dochodów uzyskanych z majątku Towarzystwa.

6. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 37.

Uchwały Walnego Zgromadzenia delegatów sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności nie mniej niż połowy uprawnionych do głosowania.