Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiej XXXIV Olimpiady

Filozoficznej

zatwierdzony przez ZG PTF w dniu 30.08.2021 r.

Preambuła

Olimpiada Filozoficzna sięga do idei i wartości, które przyświecały założycielom jej organizatora, czyli Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Kiedy ponad 100-lat temu Kazimierz Twardowski powoływał do życia Polskie Towarzystwo Filozoficzne, w swoim wystąpieniu nakreślił jego program, zgodnie z którym miało ono być przede wszystkim wolne od dogmatyzmu. Jak uznał: „Jedynym dogmatem Towarzystwa będzie przekonanie, że dogmatyzm jest największym wrogiem pracy naukowej”. To przekonanie oraz wspierające go wartości, takie jak otwartość na inne poglądy, gotowość do podejmowania dialogu z przedstawicielami odmiennych stanowisk, rzetelność badawcza i uczciwość stanowią podstawę ideową Olimpiady Filozoficznej.

Informacje wstępne

Podstawą prawną, zgodnie z którą realizowana jest Olimpiada Filozoficzna, jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.). Dotację na organizację Olimpiady Filozoficznej przyznaje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Komitety Olimpiady Filozoficznej mogą pozyskiwać dodatkowe fundusze, w formie nagród rzeczowych i dotacji od sponsorów, a także wykorzystywać środki własne, np. dostępne sale

i sprzęt biurowy, pracę wolontariuszy.

Ideowym celem Olimpiady Filozoficznej jest przybliżenie jej uczestnikom zasadniczego dążenia, obecnego w filozofii od jej początków, czyli dążenia do „wyświetlenia prawdy”.

Realizując ten cel Olimpiada Filozoficzna pozwala biorącym w niej udział uczestnikom osiągać poszerzone kompetencje w zakresie edukacji filozoficznej oraz umożliwia sprawdzenie nabytych umiejętności poprzez ich prezentację. Olimpiada Filozoficzna stwarza także możliwość do rozwinięcia takich przymiotów intelektualnych, jak umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i porównywania stanowisk filozoficznych, oraz refleksji nad własną postawą i otwartością w stosunku do odmiennych poglądów.

Rozdział I

Olimpiada i jej organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem Olimpiady Filozoficznej jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne, z siedzibą w Warszawie, 00-330, ul. Nowy Świat 72, p. 160, tel. 22 6572759; e-mail: olimpiad@ifispan.waw.pl ; ptfilozofia.pl.

Ilekroć w Regulaminie używa się określeń:

• organizator, należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

• PTF, należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

• ZG PTF lub Zarząd Główny, należy przez to rozumieć Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

1.2. Zadaniem organizatora jest:

• powołanie członków Komitetu Głównego OF,

• organizacja sieci Komitetów Okręgowych oraz powołanie jego członków,

• powołanie Biura Komitetu Głównego OF do prowadzenia działalności organizacyjno-administracyjnej,

• wspieranie Komitetu Głównego OF przy organizacji finału i uroczystego zakończenia OF,

• oferowanie pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów i sporów.

1.3. Organizator OF ma prawo do:

• anulowania wyników poszczególnych etapów,

• nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających Regulamin Olimpiady) nieprawidłowości,

• wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących Regulamin Olimpiady (decyzję tę podejmuje wspólnie z Komitetem Głównym OF),

• współpracy z Komitetem Głównym OF na zasadach wyznaczonych przez regulamin,

• reprezentowania OF na zewnątrz oraz nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami, darczyńcami, instytucjami państwowymi i zagranicznymi),

• organizowania konkursów specjalnych.

1.4. Organizator ma obowiązek:

 przygotowania i zatwierdzenia przez Zarząd Główny, na wniosek Sekretarza ZG PTF, Regulaminu OF

 zatwierdzenia przez Zarząd Główny, na wniosek Sekretarza ZG PTF, zmian w Regulaminie OF (np. dotyczących trybu przeprowadzenia kolejnych etapów) oraz Programu każdej edycji OF,

• czuwania nad realizacją Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej Regulaminu i dokumentacją programową,

• rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących OF i jej uczestników,

• przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych i merytorycznych przedstawionych przez Komitet Główny OF.

1.5. Tryb zdalny

Przewodnicząca KGOF w szczególnych okolicznościach, tj. w sytuacji ogłoszenia przez Władze Państwa stanu nadzwyczajnego (wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej) lub stanu zagrożenia epidemicznego, może zmienić sposób przeprowadzenia kolejnych etapów OF przyjęty i funkcjonujący na podstawie Regulaminu OF w brzmieniu obowiązującym do dn. 23 grudnia 2020 r., poprzez wprowadzenie trybu zdalnego, modyfikującego dotychczasowy sposób przeprowadzenia kolejnych etapów OF, w sposób poniżej opisany. Tryb zdalny ogłaszany jest na poszczególne etapy OF i polega na:

  • etap szkolny:

praca wraz z dokumentacją (oświadczenie autora pracy oraz klauzula RODO) powinna zostać przesłana przez uczestnika jedynie w wersji cyfrowej na adres mailowy właściwego KOOF,

  • etap okręgowy:

Składa się z jednej części, tj. rozbudowanego testu, na który składają się zadania zamknięte, zadania otwarte i krótki esej.

Pisanie testu może odbyć się z sali, o ile zostaną zapewnione warunki spełniające wymogi sanitarne określone przez MEiN, lub zdalnie. Uczestnicy są zobowiązani do napisania testu w określonym czasie, a w przypadku pisania w trybie zdalnym odbędzie się to za pośrednictwem platformy wskazanej przez KOOF. W trakcie egzaminu uczestnicy mają obowiązek mieć włączoną kamerę przez cały czas jego trwania. Uczestnicy powinni również mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji przez komisję.

Szczegółowe wytyczne dotyczące kształtu pracy pisemnej zostaną opublikowane przez KGOF odpowiednio wcześniej.

Ewentualne problemy techniczne nie mogą być podstawą do dyskwalifikacji uczestnika, choć mogą stanowić podstawę do powtórzenia etapu okręgowego. Sposób przeprowadzania egzaminu powtarzanego, ze względu na problemy techniczne (brak spełnienia warunków technicznych przeprowadzenia egzaminu – np. zerwanie łączności, określony zostanie w Instrukcji w sprawie warunków powtórnego przeprowadzenia egzaminu na szczeblu okręgowym i centralnym przygotowanej przez ZG PTF i ogłoszonej na stronie ptfilozofia.pl najpóźniej na miesiąc przed przeprowadzeniem etapu okręgowego OF.

Szczegółowe wytyczne dotyczące kształtu pracy pisemnej zostaną opublikowane przez KGOF odpowiednio wcześniej.

  • Zawody centralne:

przyjmą formę egzaminów online, które odbędą się w ciągu jednego dnia. W trakcie egzaminu uczestnicy mają obowiązek mieć włączoną kamerę przez cały czas jego trwania.

Problemy techniczne nie mogą być podstawą dyskwalifikacji, jednak mogą stanowić podstawę do powtórzenia egzaminu. Sposób przeprowadzania egzaminu powtarzanego, ze względu na problemy techniczne (brak spełnienia warunków technicznych przeprowadzenia egzaminu – np. zerwanie łączności w zakresie fonii, obrazu) określony zostanie w Instrukcji w sprawie warunków powtórnego przeprowadzenia egzaminu na szczeblu okręgowym i centralnym przygotowanej przez ZG PTF i ogłoszonej na stronie ptfilozofia.pl najpóźniej na miesiąc przed przeprowadzeniem etapu okręgowego OF.

  • Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna:

kwalifikacje do MOF będą polegały na napisaniu w określonym czasie eseju w języku obcym. KGOF ogłosi tematy esejów o konkretnej godzinie w dniu rozpoczęcia zawodów okręgowych, a uczestnik powinien przesłać esej na właściwy adres KOOF, do godziny wskazanej przez KGOF wraz ze skanem oświadczenia autora pracy, na formularzu przesłanym przez KGOF. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego napisania eseju. Nie mogą przy tym korzystać z żadnych dodatkowych pomocy poza słownikiem. Powinni także być zalogowani na platformie wskazanej przez KOOF i w trakcie pisania mieć włączoną kamerę tak, aby w trakcie tej części byli widoczni dla osoby sprawującej nadzór. Termin lub terminy kwalifikacji do MOF zostanie ogłoszony przez Przewodniczącą KGOF po zakończeniu zawodów okręgowych.

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady Filozoficznej

2.1. Olimpiada Filozoficzna ma strukturę rozproszoną, którą tworzą:

• Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej z siedzibą w Warszawie, 00-330, ul. Nowy Świat 72, p. 160,

• oraz Komitety Okręgowe, których aktualne adresy publikowane są w bieżącym biuletynie „Olimpiada Filozoficzna” oraz na stronie internetowej: ptfilozofia.pl

Komitety Okręgowe zlokalizowane są zgodnie z podziałem administracyjnym Polski, głównie w miastach wojewódzkich. Kierując się dobrem ucznia i względami ekonomicznymi w uzasadnionych przypadkach Komitety Okręgowe zostały utworzone w miejscowościach powiatowych, posiadających dobre zaplecze naukowe lub stanowiących dogodny punkt dojazdowy z odległych miejscowości, z których rekrutują się uczestnicy OF.

Ilekroć w Regulaminie używa się określeń:

a) KGOF, należy przez to rozumieć Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej,

b) KOOF, należy przez to rozumieć Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej,

c) OF, należy przez to rozumieć olimpiadę z przedmiotu filozofia.

2.2. Komitet Główny

Członków Komitetu Głównego OF powołuje i odwołuje w imieniu Zarządu Głównego, Przewodniczący PTF. KGOF wybiera ze swego grona przewodniczącego, 2-3 wiceprzewodniczących i 1-2 sekretarzy naukowych, osoby te stanowią Prezydium KGOF, które działa w imieniu KGOF i na bieżąco podejmuje decyzje.

Do obowiązków merytorycznych Komitetu Głównego należy:

• przygotowanie kolejnej edycji Olimpiady Filozoficznej, w tym zorganizowanie zespołu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin filozofii i uzyskanie wstępnych propozycji tematów na prace pisemne etapu szkolnego,

• opracowanie zestawu tematów na etap szkolny i stosownej bibliografii oraz przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady,

• przygotowanie Regulaminu i Programu bieżącej edycji Olimpiady oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia przez ZG PTF,

• czuwanie nad prawidłowością przebiegu poszczególnych etapów OF,

• przyjmowanie i rozpatrzenie odwołań,

• przeprowadzenie eliminacji dla polskich uczestników Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej.

Do obowiązków administracyjnych, realizowanych przez Biuro KGOF, należy:

• zorganizowanie punktów konsultacyjnych przy KOOF i KGOF,

• dystrybucja materiałów informacyjnych w formie Biuletynu „Olimpiada Filozoficzna” lub Informatora OF, oraz arkuszy egzaminacyjnych (tematów esejów i testów) na poszczególne etapy z zagwarantowaniem ich tajności,

• organizacja procesu zgłoszeń,

• zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów,

• umożliwienie komunikacji z uczestnikami Olimpiady,

• organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów,

• rezerwacja sal na zawody centralne i uroczyste zakończenie, lub organizacja zdalnego trybu przeprowadzenia zawodów centralnych,

• rezerwacja noclegów dla finalistów,

• organizacja wyżywienia finalistów,

• ogłoszenie wyników etapu centralnego,

• przygotowanie zaświadczeń i dyplomów,

• przygotowanie listy najbardziej zasłużonych dla OF nauczycieli i Sekretarzy Komitetów Okręgowych,

• zorganizowanie uroczystego zakończenia OF,

• przygotowanie i opracowanie redakcyjne do Biuletynu „Olimpiada Filozoficzna” materiałów dokumentujących przebieg danej edycji OF, w tym najlepszych prac uczniów, list sponsorów, wypowiedzi nauczycieli itp.,

• zorganizowanie wyjazdu polskich uczestników na Międzynarodową Olimpiadę Filozoficzną

• poszukiwanie sponsorów i pozyskiwanie nagród dla laureatów i wyróżniających się nauczycieli.

Komitet Główny OF ma prawo do:

• decydowania o stronie merytorycznej OF,

• rozstrzygania sporów, wynikających z kwestii merytorycznych,

  • w wyjątkowych sytuacjach decydowania o zmianie trybu przeprowadzania kolejnych etapów OF. Decyzję w tej sprawie ogłasza Przewodnicząca KGOF na podstawie Uchwały ZG PTF nr 1 z dnia 23.12.2020 r.

  • wykluczenia uczestników w przypadku nieprzestrzegania przez nich Regulaminu,

• w szczególnych przypadkach KGOF lub KOOF może zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika zgodnie z par. 5.4 Regulaminu OF, tym samym pozbawiając go prawa do udziału w kolejnym etapie OF lub tytułu finalisty OF,

2.3. Komitety Okręgowe

Członków Komitetów Okręgowych powołuje i odwołuje przewodniczący Komitetu Głównego OF, na wniosek Zarządu Oddziału PTF, dyrektora (kierownika) Zakładu Filozofii miejscowej uczelni, kuratora właściwego dla danego okręgu, Przewodniczącego KOOF lub na wniosek Komitetu Głównego OF.

Członkowie Komitetu Okręgowego wybierają spośród siebie przewodniczącego, 1-2 wiceprzewodniczących, sekretarza, który jest odpowiedzialny za obsługę biurową i finansową zawodów pierwszego i drugiego stopnia.

Do zadań Komitetów Okręgowych należy:

Przeprowadzenie etapu szkolnego OF, w tym:

• przyjęcie zgłoszeń uczniów do udziału w Olimpiadzie Filozoficznej,

• pomoc w zorganizowaniu komisji szkolnych,

• konsultacje i pomoc dla uczniów w przygotowaniu prac etapu szkolnego,

• zorganizowanie pracy recenzentów,

• ogłoszenie wyników etapu szkolnego.

Przeprowadzenie etapu okręgowego OF, w tym:

• przygotowanie i zorganizowanie egzaminu pisemnego,

• skompletowanie składów i przygotowanie warunków do pracy dla oceniających prace pisemne,

• sporządzenie protokołów i sprawozdań z I i II etapu OF,

• przesłanie do KGOF prac uczniów rekomendowanych do zawodów III stopnia: dokumentacji prac etapu okręgowego (testy, eseje, arkusze oceny, protokoły) i prac etapu szkolnego wraz z arkuszami ocen w wersji oryginalnej lub w przypadku trybu zdalnego w wersji cyfrowej,

• ogłoszenie listy uczestników rekomendowanych do etapu III,

• prowadzenie stałego punktu konsultacyjnego i dyżurów sekretarzy w I i II etapie OF,

 w przypadku zarządzenia przeprowadzenia egzaminu w formie trybu zdalnego:

prowadzenie stałego punktu konsultacyjnego i dyżurów sekretarzy w I i II etapie OF w formie konsultacji i dyżurów online,

• przestrzeganie zasad tajności przy powielaniu i przechowywaniu testów i tematów esejów, tak by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

2.4. Komisje szkolne

Komisję szkolną powołuje dyrektor danej szkoły. Wskazuje on także osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I stopnia w tej szkole wraz z określeniem jej obowiązków, polegających przede wszystkim na przyjęciu od uczniów prac pisemnych do wstępnej oceny.

Jeśli w szkole nie powołano komisji szkolnej OF, zainteresowany uczeń może przystąpić do OF w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza, lub nawiązać bezpośredni kontakt z właściwym Komitetem Okręgowym OF i swoją pracę przesłać na jego adres mailowy.

Rozdział II

Organizacja Olimpiady Filozoficznej

§ 3. Uczestnicy Olimpiady

3.1. Adresatami Olimpiady Filozoficznej są zainteresowani filozofią uczniowie polskich liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

3.2. Uczestnikami Olimpiady Filozoficznej, po uzyskaniu zgody KO OF, mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3. Aby wziąć udział w Olimpiadzie Filozoficznej, uczestnik powinien:

• dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie Olimpiady Filozoficznej oraz opracować ten temat w formie pracy pisemnej,

• przekazać pracę pisemną w wersji elektronicznej (w formacie pliku tekstowego) komisji szkolnej lub szkolnemu opiekunowi Olimpiady Filozoficznej do wstępnej oceny,

• wraz z pracą pisemną złożyć skany wypełnionego formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” stwierdzające samodzielne napisanie pracy etapu szkolnego oraz „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”.

3.4. Uczestnicy Olimpiady Filozoficznej zobowiązani są do:

• przestrzegania Regulaminu OF i terminarza,

• realizacji zadań zgodnie z ich założeniami,

• informowania Komitetu Głównego lub organizatora o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie, zwłaszcza o nagłych wypadkach czy o swoich zastrzeżeniach.

3.5. Uczestnik ma prawo do:

• uzyskania zwrotu kosztów przejazdu koniecznego, aby wziąć udział w II i III etapie OF, poza przypadkiem ogłoszenia trybu zdalnego przeprowadzenia OF,

• bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na etapie okręgowym i centralnym zawodów OF, poza przypadkiem ogłoszenia trybu zdalnego przeprowadzenia OF,

• do składania odwołań zgodnie z par. 6 Regulaminu OF oraz wniosków do Komitetu Głównego OF.

• Wnioski i odwołania powinny zawierać własnoręczny podpis uczestnika Olimpiady.

• Wnioski i odwołania można składać osobiście w Biurze KGOF lub w siedzibie właściwego Komitetu Okręgowego, przesłać pocztą na adres KGOF lub właściwego Komitetu Okręgowego albo przesłać pocztą elektroniczną na adres biura KGOF w formie skanu podpisanego dokumentu.

• ma prawo wglądu do protokołu oceny pracy etapu szkolnego, prac etapu okręgowego (test i esej), oceny testu i eseju dokonanego przez Komisję Kwalifikacyjną oraz oceny egzaminu etapu centralnego.

Uczestnicy Olimpiady, których test i esej nie zostały rekomendowane do etapu centralnego mają prawo wglądu do oceny testu i eseju dokonanej przez właściwy Komitet Okręgowy OF.

a) Zasady organizacji wglądu reguluje Regulamin Wglądu zatwierdzany przez Przewodniczącą KGOF.

b) Wgląd do ocen prac na danym etapie Olimpiady możliwy jest na podstawie wniosku skierowanego przez Uczestnika Olimpiady do Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej lub do właściwego Komitetu Okręgowego. Wniosek powinien być złożony w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników oceny danego etapu Olimpiady.

§ 4. Organizacja zawodów

4.1. Zawody Olimpiady Filozoficznej mają charakter indywidualny.

4.2. Zawody są organizowane przez Komisje Szkolne OF, Komitety Okręgowe OF, Komitet Główny i Biuro KGOF.

4.3. Zawody są trójstopniowe i składają się z etapu szkolnego, okręgowego i centralnego (finału).

4.4. Zawody I stopnia (etap szkolny)

Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym wyborze jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie Olimpiady Filozoficznej oraz opracowaniu tematu w formie poszerzonej pracy pisemnej.

Na przygotowanie pracy etapu szkolnego uczeń ma 3 miesiące.

Szczegółowy zakres wiedzy i wymagania potrzebne do realizacji tego zadania przedstawione są w Programie OF. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego

wydruku komputerowego (papier A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza) i powinna zostać także przesłana w postaci pliku na adres mailowy odpowiedniego KOOF. Przedstawiona przez uczestnika praca pisemna w zawodach pierwszego stopnia po pomyślnym przebyciu przez niego etapu okręgowego, będzie ważnym elementem egzaminu na etapie centralnym.

Komisja szkolna przesyła pracę uczestnika wraz ze skanami wypełnionego formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej” na adres mailowy właściwego Komitetu Okręgowego w terminie podanym w aktualnym Programie OF. Sekretarz KOOF oddaje pracę do recenzji.

Pracę recenzuje jeden recenzent i wpisuje swoje oceny wraz z uzasadnieniem na oficjalnym druku przygotowanym przez KGOF.

Do następnego etapu zostają dopuszczeni uczestnicy, którzy uzyskali w ocenie jury minimum 20 punktów w skali 30-punktowej zgodnie z następującymi kryteriami: a) wartość treściowo-problemowa (0–10 pkt), b) umiejętność wykorzystania wiedzy filozoficznej i posługiwania się pojęciami filozoficznymi (0–5 pkt), c) sposób uzasadniania (0–5 pkt), d) kompozycja i oryginalność ujęcia (0–5 pkt), e) poprawność językowa (0–5 pkt). Wyniki etapu szkolnego Komitet Okręgowy ogłasza na swojej stronie internetowej, albo w inny sposób, uzgodniony odpowiednio wcześniej z zainteresowanymi

uczestnikami.

4.5. Zawody II stopnia (okręgowe)

Zawody drugiego stopnia mają charakter egzaminu pisemnego. Zawody okręgowe OF organizowane są w miejscu lokalizacji Komitetów Okręgowych OF i przeprowadzane w ciągu jednego dnia. Szczegółowy zakres wiedzy i wymagań potrzebnych do realizacji tego etapu przedstawione są w Programie OF.

Przystępując do zawodów pisemnych uczestnik powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty); na salę egzaminacyjną uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowychtelefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

Eliminacje pisemne zawodów drugiego stopnia składają się z dwóch części:

• Pierwsza część polega na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów, zaproponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. Za tę część uczestnik może uzyskać max. 50 pkt.

• W drugiej części uczestnicy rozwiązują test, na który składają się zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min. Za tę część uczestnik może uzyskać max.

50 pkt.

Obie części eliminacji pisemnych oceniane są przez 2 jurorów wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, na Protokole eliminacji II stopnia, według kryteriów podanych przez Komitet Główny OF. Aby zostać rekomendowanym do finału, uczestnik musi uzyskać co najmniej 20 pkt za każdą część eliminacji, w sumie zaś za całość eliminacji okręgowych 60 pkt. Esej oceniany jest zgodnie z następującymi kryteriami: a) interpretacja tematu (0–12 pkt), b) filozoficzne ujęcie tematu (0–12 pkt), c) moc perswazyjna argumentów (0–12 pkt), d) spójność (0–12 pkt), e) poprawność językowa (0–2 pkt). Obowiązujące wytyczne do interpretacji kryteriów ocenienia zwane „deskryptorami” publikowane są na stronie internetowej https://ptfilozofia.pl/materialy-edukacyjne

W przypadku ogłoszenia trybu zdalnego etap okręgowy, II etap składa się z jednej części, za którą uczestnik łącznie uzyskać może 100 pkt:

W przypadku ogłoszenia trybu zdalnego etap okręgowy, II etap składa się z jednej części, za którą uczestnik łącznie uzyskać może 100 pkt:

  • polega on na rozwiązaniu rozbudowanego, testu na który składają się zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte oraz krótki esej. Odbędzie się to online za pośrednictwem platformy wskazanej przez KOOF. Łącznie za tę część uczestnik będzie mógł uzyskać max. 100 pkt.

Do zawodów trzeciego stopnia Komitety Okręgowe rekomendują tych uczestników, którzy w zawodach drugiego stopnia uzyskali łączną sumę co najmniej 60 punktów. Kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszy etap stanowi rekomendacja KOOF,

drugi to proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez przewodniczącego KGOF. Komisja Kwalifikacyjna obraduje pod kierunkiem wskazanego członka KGOF. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje formalnej oceny dokumentacji uczestnika nadesłanej przez Komitety Okręgowe oraz merytorycznej oceny pracy pisemnej drugiego etapu, w tym weryfikacji przyznanej uczestnikowi oceny punktowej. Odpowiednia dokumentacja, przesłana na adres mailowy KGOF powinna zawierać:

• pracę z etapu szkolnego

• arkusz oceny pracy z etapu szkolnego

• prace (esej i test) z etapu okręgowego wraz z protokołami oceny.

4.6. Zawody III stopnia (finał)

Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia co najmniej 60 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju, pod warunkiem, że jednocześnie uzyskali nie mniej niż 60 punktów możliwych do zdobycia podczas zawodów II stopnia z zastrzeżeniem, że za każdą część pisemną uczestnik uzyskał nie mniej niż 20 pkt. Oprócz osób wyłonionych w rankingu ogólnopolskim do zawodów III stopnia Komisja może zakwalifikować również do trzech uczestników, którzy w danym okręgu uzyskali najwyższe wyniki punktowe.

Decyzja o zakwalifikowaniu uczniów do zawodów centralnych zostaje ogłoszona na stronie internetowej oraz przekazana listownie do szkół lub bezpośrednio do uczestników.

Zawody centralne polegają na przystąpieniu uczestnika OF do eliminacji ustnych i są przeprowadzane w ciągu jednego dnia w salach zapewnionych przez Biuro KGOF.

W przypadku ogłoszenia trybu zdalnego zawody centralne OF odbędą się na platformie wskazanej przez KGOF.

Warunkiem przystąpienia do zawodów jest posiadanie przez uczestnika dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji szkolnej, dowodu osobistego). Do sali egzaminacyjnej uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowych, telefonów i innych urządzeń elektronicznych. W przypadku ogłoszenia trybu zdalnego uczestnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość za pośrednictwem urządzenia zdalnego lub stacjonarnego. Każdy uczestnik powinien mieć włączoną kamerę w trakcie całego egzaminu.

Zawody trzeciego stopnia mają charakter egzaminu ustnego, który składa się z dwóch części:

 pierwsza polega na obronie pracy pisemnej z etapu szkolnego i odpowiedzi na pytania komisji – można za nią otrzymać max. 60 pkt. Wypowiedź oceniana jest zgodnie z następującymi kryteriami: a) Przedstawienie zasadniczej tezy pracy (0-5), b) Przedstawienie argumentów na jej uzasadnienie wraz z odwołaniem się do literatury źródłowej (0-15), c) Zlokalizowanie własnego stanowiska w obrębie dyskusji związanej z daną problematyką (0-15), d) Obrona własnego stanowiska wobec pytań komisji (0-25).

 druga polega na analizie krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego i odpowiedzi na pytania komisji – można za nią otrzymać max. 40 pkt. Wypowiedź oceniana jest według następujących kryteriów: a) Rozpoznanie i wskazanie głównego zagadnienia problemowego, zawartego w tekście (0-6), b) Rozpoznanie i wskazanie występujących w nim pojęć filozoficznych (0-6), c) Powiązanie tez zawartych w analizowanym tekście (0-8), d) Odniesienie (porównawcze) zagadnień poruszanych w tekście do innych koncepcji i problemów filozoficznych (0-10), e) Wykorzystanie tez zawartych w tekście do rozpoznania i analizy współczesnych problemów (0-10).

Komisja egzaminacyjna składa się z 3 członków i przedstawia swoje oceny na Protokole egzaminu III stopnia. Patrz Załącznik nr 7. Tematyka pytań określona jest przez zagadnienia poruszane przez uczestnika w pracy z etapu szkolnego oraz program Olimpiady Filozoficznej. Również teksty, których fragmenty zostaną przedstawione uczestnikom do analizy, są wymienione w Programie OF jako Literatura źródłowa.

Wyniki zawodów trzeciego stopnia, po ich uzgodnieniu przez Prezydium KGOF, ogłasza członek Prezydium w dniu zakończenia zawodów. Są one także wywieszone na tablicy ogłoszeń PTF. W przypadku ogłoszenia trybu zdalnego są opublikowane na stronie internetowej PTF. Prace z etapu szkolnego rekomendowane przez jury zostaną wydrukowane w biuletynie „Olimpiada Filozoficzna”.

Podstawą otrzymania tytułu finalisty jest uzyskanie co najmniej 60 pkt w zawodach II stopnia, pozytywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej KGOF, kwalifikującej uczestnika do udziału w zawodach III stopnia oraz przystąpienie do egzaminu na tym etapie.

Tytuł laureata Olimpiady Filozoficznej uzyskuje 10%-30% najlepszych spośród finalistów. Ranking laureatów, po zebraniu wyników ze wszystkich komisji eliminacji centralnych, ustala Prezydium KGOF.

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Na wszystkich szczeblach eliminacji OF organizator stworzy warunki sprzyjające dla uczestnictwa osób niepełnosprawnych, stosownie do rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. KOOF i KGOF powinny dążyć do organizowania zawodów oraz noclegów w pomieszczeniach

łatwo dostępnych dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności w jury znajdą się osoby znające język migowy lub Braille’a, aby oceniać prace osób niewidomych i niedosłyszących (zgodnie z rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06.2015, Dz. U. 2015.843). Dostosowanie

formy egzaminu do specjalnych potrzeb uczestnika odbywa się na pisemny wniosek uczestnika skierowany do KGOF lub do właściwego KOOF.

Wnioski należy złożyć nie później niż 14 dni przed datą egzaminu, którego wniosek dotyczy. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Dotyczy to również trybu zdalnego.

5.2. W sytuacji, w której uczestnik OF, po zakwalifikowaniu się do zawodów II lub III stopnia nie stawi się na zawody z powodu nagłego zachorowania (potwierdzonego świadectwem lekarskim) lub innego istotnego wypadku losowego, na pisemną prośbę uczestnika, po wnikliwym zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją, Prezydium KGOF może zarządzić przeprowadzenie indywidualnych eliminacji w dodatkowym terminie.

5.3. Po informacji o pokrywaniu się terminów zawodów II lub III stopnia OF z terminami innej olimpiady, w której bierze udział uczestnik OF, Prezydium KGOF zaproponuje, w miarę możliwości, indywidualny tryb przystąpienia do zawodów na danym etapie.

5.4. Przewodniczący KOOF lub Prezydium KGOF może zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z dalszego udziału w zawodach, m.in. Kiedy zostanie stwierdzone :

• korzystanie z niedozwolonych pomocy,

• złamanie punktu regulaminu,

• plagiat

Dyskwalifikacja uczestnika wymaga pisemnego uzasadnienia. Dyskwalifikacja uczestnika zawodów etapu centralnego oznacza pozbawienie uczestnika tytułu finalisty Olimpiady. Od decyzji o dyskwalifikacji przysługuje odwołanie do Przewodniczącej KGOF.

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik może złożyć odwołanie od decyzji jury po każdym etapie zawodów. Odwołania mogą dotyczyć wyłącznie naruszenia formalnej zgodności przebiegu zawodów z zasadami Regulaminu lub zgodności wystawionej oceny z kryteriami określonymi w Regulaminie OF.

6.2. Odwołanie od decyzji Komisji Szkolnej składa się do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego; odwołanie od decyzji Komitetu Okręgowego na etapie szkolnym i na etapie okręgowym składa się do Prezydium Komitetu Głównego OF; odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego OF; odwołanie od

decyzji KGOF na etapie centralnym składa się do Przewodniczącego KGOF, w terminie 3-dni roboczych od ogłoszenia decyzji.

6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres właściwego komitetu lub osobiście w siedzibie komitetu za potwierdzeniem zwrotnym. Po ogłoszeniu trybu zdalnego odwołania przesyła się również elektronicznie w formie skanu.

6.4. Właściwy adresat rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak 7 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym lub wysyłana w formie skanu na adres poczty

elektronicznej uczestnika Olimpiady.

6.5. Po wpłynięciu odwołania jego właściwy adresat (przewodniczący KOOF, Prezydium KGOF, Przewodnicząca KGOF) osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu. Po zapoznaniu się z nimi i uzyskaniu informacji dotyczących tych okoliczności także od osób postronnych, decyduje o podtrzymaniu lub oddaleniu skargi. Członek komisji egzaminacyjnej, który brał udział w zaskarżonym postępowaniu, podlega wyłączeniu w postępowaniu odwoławczym.

6.6. Przewodniczący KOOF, Prezydium KGOF lub Przewodnicząca KGOF może oddalić odwołanie lub przyjąć je i dokonać stosownej zmiany podjętej wcześniej decyzji. Zostaje o tym poinformowany uczestnik, składający odwołanie. Decyzja wydana przez właściwego adresata odwołania (Przewodniczącego KOOF, Prezydium KGOF lub Przewodniczącą

KGOF) jest decyzją ostateczną.

§ 7. Nadzór nad przebiegiem zawodów II i III stopnia

7.1. Dla utrzymania wysokich standardów oceny oraz obiektywizmu eliminacji prace pisemne na II etapie oceniane są przez dwóch ekspertów Komitetu Okręgowego, a ponadto prace rekomendowane przez KOOF sprawdzane są przez wybranych, niezależnych ekspertów z całej Polski w ramach powoływanej przez Przewodniczącą KGOF Komisji Kwalifikacyjnej.

7.2. Eliminacje ustne na III etapie są przeprowadzone przez trzyosobowe komisje. Dla zapewnienia obiektywności oceny Przewodniczący KGOF może powołać do komisji obserwatora zewnętrznego, spośród doświadczonych nauczycieli, metodyków, specjalistów.

7.3. Ocena eliminacji ustnych i pisemnych dokonywana jest na karcie oceny. Eksperci wpisują na niej stosownie do typu egzaminu opinie lub noty na temat pracy pisemnej i wypowiedzi ustnej zgodnie z Regulaminem OF. Jeśli w komisji egzaminacyjnej uczestniczył obserwator zewnętrzny, potwierdza on prawidłowość przebiegu egzaminu na karcie oceny lub w protokole eliminacji.

Rozdział III

Uprawnienia i nagrody

§ 8. Uprawnienia i nagrody

8.1. Komitet Główny OF wystawia uczestnikowi zawodów trzeciego stopnia zaświadczenie o uzyskaniu odpowiedniego tytułu: finalisty lub laureata Olimpiady Filozoficznej.

8.2. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572, z późn. zm.) laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługuje:

• prawo do oceny celującej końcoworocznej z przedmiotu filozofia w liceach ogólnokształcących i szkołach podstawowych,

• zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, także wtedy, gdy przedmiot ten nie był objęty szkolnym planem nauczania w danej szkole.

8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

(Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

8.4. W miarę pozyskanych środków organizator przewiduje dla laureatów OF nagrody rzeczowe.

8.5. W miarę pozyskanych środków organizator przewiduje dla laureatów zajmujących pierwsze 3 miejsca nagrody rzeczowe oraz ewentualnie finansowe w zależności od pozyskanych od sponsorów środków. Uczestnicy, którzy brali udział w konkursach specjalnych, otrzymują nagrody przewidziane w regulaminie danego konkursu.

Rozdział IV

Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna

§ 9. Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna

9.1. W eliminacjach do Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej mogą brać udział krajowi laureaci i finaliści Olimpiady Filozoficznej, władający biegle jednym z języków obowiązujących w Olimpiadzie Międzynarodowej (angielskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim).

9.2. Komisja powołana przez Przewodniczącego KGOF wybiera, na podstawie pisemnego sprawdzianu językowego, dwóch kandydatów do udziału w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej.

9.3. Uczestnik zakwalifikowany do MOF ma prawo do:

• pokrycia kosztów pobytu za granicą, które ponosi każdorazowy organizator MOF,

• pokrycia kosztów podróży, poprzez dotację MEN, o którą występuje organizator OF,

• opieki sprawowanej przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego KGOF,

W przypadku ogłoszenia trybu zdalnego, o ile będzie organizowana MOF w trybie online, uczestnicy będą mogli wziąć w niej udział, przy czym szczegółowy sposób przystąpienia do MOF a także jej program i sposób przeprowadzenia zostanie ogłoszony na stronie ptfilozofia.pl.

9.4. Uczestnik MOF ma obowiązek:

• przystąpienia do udziału w konkursie i programie przewidzianym przez organizatorów,

• godnego reprezentowania swojego kraju,

• współpracy z opiekunem,

• uczestniczenia w organizowanych przez KGOF zajęciach przygotowawczych do udziału w MOF.

Instrukcja w sprawie warunków powtórnego przeprowadzenia egzaminu na szczeblu okręgowym i centralnym przygotowana przez ZG PTF

Zgodnie z Regulaminem OF par. 1.5, ewentualne problemy techniczne przy prowadzeniu egzaminu on-line, nie mogą być podstawą do dyskwalifikacji uczestnika, choć mogą stanowić podstawę do powtórzenia etapu okręgowego i centralnego. Podstawą do powtórzenia egzaminu okręgowego i centralnego stanowić może także złamanie Regulaminu OF.

O konieczności powtórzenia egzaminu okręgowego lub centralnego oraz jego terminie zainteresowane osoby zostaną powiadomione ze stosownym wyprzedzeniem.

Warunki przystąpienia do powtórnego egzaminu:

– Uczestnicy powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji przez komisję.

– Powtórzony egzamin odbywa się przed Komisją wyłonioną przez Komitet Główny OF.

Egzamin przyjmie taką samą formę jak egzamin w pierwotnym terminie.

– W trakcie egzaminu uczestnicy mają obowiązek mieć włączoną kamerę przez cały czas jego trwania.

8 Comments

  1. Czy jest sprecyzowana procedura wystąpienia o duplikat zaświadczenia potwierdzającego tytuł finalisty?