Regulamin

Regulamin XXXVI Olimpiady Filozoficznej

Zatwierdzony przez ZG PTF w dniu 31.07.2023 r.

 

Preambuła

Olimpiada Filozoficzna sięga do idei i wartości, które przyświecały założycielom jej organizatora, czyli Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Kiedy ponad 100-lat temu Kazimierz Twardowski powoływał do życia Polskie Towarzystwo Filozoficzne, w swoim wystąpieniu nakreślił jego program, zgodnie z którym miało ono być przede wszystkim wolne od dogmatyzmu. Jak uznał: „Jedynym dogmatem Towarzystwa będzie przekonanie, że dogmatyzm jest największym wrogiem pracy naukowej”. To przekonanie oraz wspierające go wartości, takie jak otwartość na inne poglądy, gotowość do podejmowania dialogu z przedstawicielami odmiennych stanowisk, rzetelność badawcza i uczciwość stanowią podstawę ideową Olimpiady Filozoficznej.

Informacje wstępne

Podstawą prawną, zgodnie z którą realizowana jest Olimpiada Filozoficzna, jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.). Dotację na organizację Olimpiady Filozoficznej przyznaje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Komitety Olimpiady Filozoficznej mogą pozyskiwać dodatkowe fundusze, w formie nagród rzeczowych i dotacji od sponsorów, a także wykorzystywać środki własne, np. dostępne sale i sprzęt biurowy, pracę wolontariuszy.

Ideowym celem Olimpiady Filozoficznej jest przybliżenie jej uczestnikom zasadniczego dążenia, obecnego w filozofii od jej początków, czyli dążenia do „wyświetlenia prawdy”. Realizując ten cel Olimpiada Filozoficzna pozwala biorącym w niej udział uczestnikom osiągać poszerzone kompetencje w zakresie edukacji filozoficznej oraz umożliwia sprawdzenie nabytych umiejętności poprzez ich prezentację. Olimpiada Filozoficzna stwarza także możliwość do rozwinięcia takich przymiotów intelektualnych, jak umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i porównywania stanowisk filozoficznych, oraz refleksji nad własną postawą w stosunku do odmiennych poglądów.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

  1. Organizatorem Olimpiady Filozoficznej jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne, z siedzibą w Warszawie, 00-047, ul. Krakowskie Przedmieście 3, pok. 305, tel.(22) 5523746 ; e-mail: biuro@olimpiadafilozoficzna.edu.pl; ptfilozofia.pl.

Ilekroć w Regulaminie używa się określeń:

Organizator, należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

PTF, należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

ZG PTF lub Zarząd Główny, należy przez to rozumieć Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

1.2. Zadaniem organizatora jest:

powołanie członków Komitetu Głównego OF,

organizacja sieci Komitetów Okręgowych oraz powołanie jego członków,

powołanie Biura Komitetu Głównego OF do prowadzenia działalności organizacyjno-administracyjnej,

wspieranie Komitetu Głównego OF przy organizacji finału i uroczystego zakończenia OF,

oferowanie pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów i sporów.

1.3. Organizator OF ma prawo do:

anulowania wyników poszczególnych etapów,

nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia naruszających Regulamin Olimpiady nieprawidłowości,

wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących Regulamin Olimpiady (decyzję tę podejmuje wspólnie z Komitetem Głównym OF),

współpracy z Komitetem Głównym OF na zasadach wyznaczonych przez regulamin,

reprezentowania OF na zewnątrz oraz nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami, darczyńcami, instytucjami państwowymi i zagranicznymi),

organizowania konkursów specjalnych.

1.4. Organizator ma obowiązek:

przygotowania i zatwierdzenia przez Zarząd Główny, na wniosek Sekretarza ZG PTF, Regulaminu OF i Programu każdej edycji OF,

czuwania nad realizacją Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej Regulaminu i dokumentacją programową,

rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących OF i jej uczestników,

przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych i merytorycznych przedstawionych przez Komitet Główny OF.

§ 2. Struktura organizacyjna olimpiady

2.1. Olimpiada Filozoficzna ma strukturę rozproszoną, którą tworzą:

Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej z siedzibą w Warszawie, 00-047, ul. Krakowskie Przedmieście 3, pok. 305,

oraz Komitety Okręgowe, których aktualne adresy publikowane są na stronie internetowej: ptfilozofia.pl

Komitety Okręgowe zlokalizowane są zgodnie z podziałem administracyjnym Polski, głównie w miastach wojewódzkich. Kierując się dobrem ucznia i względami ekonomicznymi w uzasadnionych przypadkach Komitety Okręgowe zostały utworzone w miejscowościach powiatowych, posiadających dobre zaplecze naukowe lub stanowiących dogodny punkt dojazdowy z odległych miejscowości, z których rekrutują się uczestnicy OF.

Ilekroć w Regulaminie używa się określeń:

a) KGOF, należy przez to rozumieć Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej,

b) KOOF, należy przez to rozumieć Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej,

c) OF, należy przez to rozumieć olimpiadę z przedmiotu filozofia.

2.2. Komitet Główny

KGOF składa się z przewodniczącego, 2-3 wiceprzewodniczących, 1-2 sekretarzy, którzy stanowią Prezydium KGOF oraz pozostałych członków. Skład KGOF określony jest w Załączniku nr 1. Członków Komitetu Głównego OF powołuje i odwołuje w imieniu Zarządu Głównego, Przewodniczący PTF. KGOF wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarzy naukowych, a więc Prezydium KGOF, które działa w imieniu KGOF, podejmuje bieżące decyzje i organizuje prace KGOF.

Do obowiązków merytorycznych Komitetu Głównego należy:

przygotowanie kolejnej edycji Olimpiady Filozoficznej, w tym zorganizowanie zespołu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin filozofii i uzyskanie wstępnych propozycji tematów na prace pisemne etapu szkolnego,

opracowanie zestawu tematów na etap szkolny i stosownej bibliografii oraz przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady,

przygotowanie Regulaminu i Programu bieżącej edycji Olimpiady oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia przez ZG PTF,

czuwanie nad prawidłowością przebiegu poszczególnych etapów OF,

przyjmowanie i rozpatrzenie odwołań,

przeprowadzenie eliminacji dla polskich uczestników Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej.

Do obowiązków administracyjnych, realizowanych przez Biuro KGOF, należy:

zorganizowanie punktów konsultacyjnych przy KOOF i KGOF,

dystrybucja materiałów informacyjnych, arkuszy egzaminacyjnych na poszczególne etapy z zagwarantowaniem ich tajności oraz protokołów oceny,

organizacja procesu zgłoszeń,

zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów,

umożliwienie komunikacji z uczestnikami Olimpiady,

organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów,

organizacja sal na zawody centralne i uroczyste zakończenie,

rezerwacja noclegów dla finalistów,

organizacja wyżywienia finalistów,

ogłoszenie wyników etapu centralnego,

przygotowanie zaświadczeń i dyplomów,

przygotowanie listy najbardziej zasłużonych dla OF nauczycieli i Sekretarzy Komitetów Okręgowych,

zorganizowanie uroczystego zakończenia OF,

przygotowanie i opracowanie redakcyjne materiałów dokumentujących przebieg danej edycji OF,

zorganizowanie wyjazdu polskich uczestników na Międzynarodową Olimpiadę Filozoficzną

poszukiwanie sponsorów i pozyskiwanie nagród dla laureatów i wyróżniających się nauczycieli.

Komitet Główny OF ma prawo do:

decydowania o stronie merytorycznej OF,

rozstrzygania sporów, wynikających z kwestii merytorycznych,

  • sprawowania nadzoru nad przebiegiem zawodów okręgowych, w szczególności nad przestrzeganiem procedur formalnych i merytorycznych w ramach procesu rekomendacji do zawodów centralnych,

  • określania listy osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych,

  • decydowania w wyjątkowych sytuacjach o zmianie trybu, na przykład na tryb zdalny, przeprowadzania kolejnych etapów OF oraz warunków jego przeprowadzenia.

  • wykluczenia uczestników w przypadku nieprzestrzegania przez nich Regulaminu,

  • w szczególnych przypadkach KGOF lub KOOF może zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika zgodnie z par. 5.4 Regulaminu OF, tym samym pozbawiając go prawa do udziału w kolejnym etapie OF lub tytułu finalisty OF.

2.3. Komitety Okręgowe

Członków Komitetów Okręgowych powołuje i odwołuje przewodniczący Komitetu Głównego OF, na wniosek Zarządu Oddziału PTF, dyrektora (kierownika) Zakładu Filozofii miejscowej uczelni, kuratora właściwego dla danego okręgu, Przewodniczącego KOOF lub na wniosek Komitetu Głównego OF.

Członkowie Komitetu Okręgowego wybierają spośród siebie przewodniczącego, 1-2 wiceprzewodniczących, sekretarza, który jest odpowiedzialny za obsługę biurową i finansową zawodów pierwszego i drugiego stopnia.

Do zadań Komitetów Okręgowych należy:

Przeprowadzenie etapu szkolnego OF, w tym:

przyjęcie zgłoszeń uczniów do udziału w Olimpiadzie Filozoficznej,

pomoc w zorganizowaniu komisji szkolnych,

konsultacje i pomoc dla uczniów w przygotowaniu prac etapu szkolnego,

zorganizowanie pracy recenzentów,

ogłoszenie wyników etapu szkolnego.

Przeprowadzenie etapu okręgowego OF, w tym:

przygotowanie i zorganizowanie egzaminu pisemnego,

skompletowanie składów i przygotowanie warunków do pracy dla oceniających prace pisemne,

sporządzenie protokołów i sprawozdań z I i II etapu OF,

przesłanie do KGOF prac uczniów rekomendowanych do zawodów III stopnia: dokumentacji prac etapu okręgowego (testy, eseje, arkusze oceny, protokoły) i prac etapu szkolnego wraz z arkuszami ocen,

ogłoszenie listy uczestników rekomendowanych do etapu III,

prowadzenie stałego punktu konsultacyjnego i dyżurów sekretarzy w I i II etapie OF,

przestrzeganie zasad tajności przy powielaniu i przechowywaniu testów i tematów esejów, tak by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

2.4. Komisje szkolne

Komisję szkolną powołuje dyrektor danej szkoły. Wskazuje on także osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I stopnia w tej szkole wraz z określeniem jej obowiązków, polegających przede wszystkim na przyjęciu od uczniów prac pisemnych do wstępnej oceny.

Jeśli w szkole nie powołano komisji szkolnej OF, zainteresowany uczeń może przystąpić do OF w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza, lub nawiązać bezpośredni kontakt z właściwym Komitetem Okręgowym OF i przesłać swoją pracę w sposób określony przez Regulamin OF.

Rozdział II – Organizacja olimpiady

§ 3. Uczestnicy olimpiady

3.1. Adresatami Olimpiady Filozoficznej są zainteresowani filozofią uczniowie polskich liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

3.2. Uczestnikami Olimpiady Filozoficznej, po uzyskaniu zgody KO OF, mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3. Aby wziąć udział w Olimpiadzie Filozoficznej, uczestnik powinien:

dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie Olimpiady Filozoficznej oraz opracować ten temat w formie pracy pisemnej,

dokonać rejestracji uczestnictwa w OF za pośrednictwem strony olimpiadafilozoficzna@edu.pl,

  • wgrać pracę etapu szkolnego do zdalnego systemu rejestracji lub przesłać pracę do właściwego KOOF lub do komisji szkolnej w terminie określonym przez KGOF.

3.4. Uczestnicy Olimpiady Filozoficznej zobowiązani są do:

przestrzegania Regulaminu OF i terminarza,

realizacji zadań zgodnie z ich założeniami,

informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie, zwłaszcza o nagłych wypadkach czy o swoich zastrzeżeniach.

3.5. Uczestnik ma prawo do:

uzyskania zwrotu kosztów przejazdu koniecznego, aby wziąć udział w II i III etapie OF,

bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na etapie okręgowym i centralnym zawodów OF,

składania odwołań zgodnie z par. 6 Regulaminu OF oraz wniosków do Komitetu Głównego OF:

– Wnioski i odwołania powinny zawierać własnoręczny podpis uczestnika Olimpiady.

– Wnioski i odwołania można składać osobiście w Biurze KGOF, w siedzibie właściwego Komitetu Okręgowego, przesłać pocztą na adres KGOF lub właściwego Komitetu Okręgowego. Przesłanie skanu wniosku lub odwołania na adres właściwego adresata może przyspiesz czas jego rozpatrywania, jednak odpowiedź na odwołanie wymaga złożenia własnoręcznie podpisanego dokumentu.

wglądu do protokołu oceny pracy etapu szkolnego, prac etapu okręgowego, protokołów ich oceny oraz protokołu egzaminu etapu centralnego. Zasady wglądu reguluje Regulamin Wglądu zatwierdzany przez Przewodniczącą KGOF. Wgląd do ocen prac na danym etapie Olimpiady możliwy jest na podstawie wniosku skierowanego przez Uczestnika Olimpiady do Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej lub do właściwego Komitetu Okręgowego. Wniosek powinien być złożony w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników oceny danego etapu Olimpiady.

§ 4. Organizacja zawodów

4.1. Zawody Olimpiady Filozoficznej mają charakter indywidualny.

4.2. Zawody są organizowane przez Komisje Szkolne OF, Komitety Okręgowe OF, Komitet Główny i Biuro KGOF.

Zawody są trójstopniowe i składają się z etapu szkolnego, okręgowego i centralnego (finału).

Zawody I stopnia (etap szkolny)

Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym wyborze jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie Olimpiady Filozoficznej oraz opracowaniu tematu w formie poszerzonej pracy pisemnej.

Na przygotowanie pracy etapu szkolnego uczeń ma 2 miesiące.

Szczegółowy zakres wiedzy i wymagania potrzebne do realizacji tego zadania przedstawione są w Programie XXXVI OF. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego tekstu komputerowego, 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne).

Uczestnik może złożyć pracę etapu szkolnego:

– poprzez wgranie jej do systemu za pośrednictwem strony olimpiadafilozoficzna.edu.pl,

– dostarczenie do odpowiedniego KOOF w przewidzianym terminie,

– przesłanie pocztą tradycyjną.

Zarazem w przypadku dostarczenia pracy w formie papierowej uczestnik zobowiązany jest do przesłania jej w formie elektronicznej na adres e-mail właściwego KOOF. Aktualne adresy e-mail KOOF dostępne są na stronie ptfilozofia.pl.

W przypadku, w którym uczestnik dostarcza pracę Komisji szkolnej, jest ona zobligowana do dostarczenia jej do właściwego KOOF zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej.

W każdym z opisanych powyżej przypadków uczestnik jest zobowiązany do przesłania formularza zgłoszenia, podpisania zgody na przetwarzanie danych, zgodnych z regulacjami RODO oraz oświadczenia autora pracy.

Pracę etapu szkolnego recenzuje jeden recenzent, który wpisuje swoje oceny wraz z uzasadnieniem na oficjalnym druku przygotowanym przez KGOF.

Do następnego etapu zostają dopuszczeni uczestnicy, którzy uzyskali minimum 20 punktów w skali 30-punktowej zgodnie z następującymi kryteriami: a) wartość treściowo-problemowa (0–10 pkt), b) umiejętność wykorzystania wiedzy filozoficznej i posługiwania się pojęciami filozoficznymi (0–5 pkt), c) sposób uzasadniania (0–5 pkt), d) kompozycja i oryginalność ujęcia (0–5 pkt), e) poprawność językowa (0–5 pkt). Wyniki etapu szkolnego Komitet Okręgowy ogłasza na swojej stronie internetowej, albo w inny sposób, uzgodniony odpowiednio wcześniej z zainteresowanymi uczestnikami.

4.5. Zawody II stopnia (okręgowe)

Zawody drugiego stopnia składają się z części pisemnej i ustnej, przy czym do części ustnej dopuszczani są ci uczestnicy, którzy otrzymają wymaganą liczbę punktów. Zawody okręgowe OF organizowane są w miejscu wskazanym przez Komitety Okręgowe OF. Termin części pisemnej jest ustalony przez KGOF. Terminy części ustnej ustalane są przez KOOF, jednak część ustna zawodów nie powinna się odbyć później niż dwa tygodnie po terminie zawodów pisemnych. Szczegółowy zakres wiedzy i wymagań potrzebnych do realizacji tego etapu przedstawione są w Programie OF.

Przystępując do zawodów pisemnych uczestnik powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty); na salę egzaminacyjną uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

Eliminacje pisemne zawodów drugiego stopnia składają się z dwóch części, za które łącznie uzyskać można 90 pkt:

Pierwsza część polega na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów, zaproponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. Za tę część uczestnik może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

W drugiej części uczestnicy rozwiązują test, na który składają się zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 60 min. Za tę część uczestnik może uzyskać maksymalnie. 40 pkt.

Obie części eliminacji pisemnych oceniane są przez 2 jurorów wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, na Protokole eliminacji II stopnia, według kryteriów podanych przez Komitet Główny OF. Aby zostać zakwalifikowanym do części ustnej, uczestnik musi uzyskać co najmniej 20 pkt za każdą część egzaminu pisemnego i co najmniej 45 pkt za obie części egzaminu pisemnego.

Esej oceniany jest zgodnie z następującymi kryteriami: a) interpretacja tematu (0–12 pkt), b) filozoficzne ujęcie tematu (0–12 pkt), c) moc perswazyjna argumentów (0–12 pkt), d) spójność (0–12 pkt), e) poprawność językowa (0–2 pkt). Obowiązujące wytyczne do interpretacji kryteriów ocenienia zwane „deskryptorami” publikowane są na stronie internetowej https://ptfilozofia.pl/materialy-edukacyjne

Część ustna składa się z trzech pytań, za które łącznie uzyskać można 50 pkt, przy czym za dwa pierwsze pytania uzyskać można maksymalnie 15 pkt, za trzecie pytanie 20 pkt. Pytania za 15 pkt mają charakter pytań rzeczowych, pytanie za 20 pkt problemowy.

Kryteria oceny pytań:

Pytania za 15 pkt: a) merytoryczna poprawność wypowiedzi (7 pkt), b) umiejętność posługiwania się terminologią filozoficzną ( 6 pkt), c) forma wypowiedzi (2 pkt),

Pytanie za 20 pkt: a) filozoficzne ujęcie problemu (6 pkt), b) merytoryczna poprawność wypowiedzi (6 pkt), c) umiejętność posługiwania się argumentacją filozoficzną (6 pkt),

d) forma wypowiedzi (2 pkt).

Do zawodów trzeciego stopnia Komitety Okręgowe rekomendują tych uczestników, którzy w zawodach drugiego stopnia uzyskali łączną sumę co najmniej 80 punktów. Kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszy etap stanowi rekomendacja KOOF, drugi – kwalifikacja przeprowadzona przez KGOF. Proces kwalifikacji opiera się na opracowanej na podstawie ocen KOOF liście rankingowej, przy czym KGOF ma prawo do weryfikacji oceny w uzasadnionych przypadkach, tj. wystąpienia błędów proceduralnych, formalnych bądź merytorycznych. KGOF ogłasza listę osób zakwalifikowanych do etapu centralnego w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed datą finału OF.

4.6. Zawody III stopnia (finał)

KGOF do zawodów III stopnia kwalifikuje co najmniej 100 zawodników, którzy spełnili wymagania określone jako warunki uzyskania kwalifikacji. Oprócz osób wyłonionych w rankingu ogólnopolskim, do zawodów III stopnia Komisja może zakwalifikować również do trzech uczestników, którzy w danym okręgu uzyskali najwyższe wyniki punktowe.

Decyzja o zakwalifikowaniu uczniów do zawodów centralnych zostaje ogłoszona na stronie internetowej.

Zawody centralne polegają na przystąpieniu uczestnika OF do eliminacji ustnych i są przeprowadzane w ciągu jednego dnia w salach zapewnionych przez Biuro KGOF.

Warunkiem przystąpienia do zawodów jest okazanie przez uczestnika dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji szkolnej, dowodu osobistego). Do sali egzaminacyjnej uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowych, telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

Zawody trzeciego stopnia mają charakter egzaminu ustnego, który składa się z dwóch części:

pierwsza polega na obronie pracy pisemnej z etapu szkolnego i odpowiedzi na pytania komisji – można za nią otrzymać maksymalnie 60 pkt. Wypowiedź oceniana jest zgodnie z następującymi kryteriami: a) Przedstawienie zasadniczej tezy pracy (0-5), b) Przedstawienie argumentów na jej uzasadnienie wraz z odwołaniem się do literatury źródłowej (0-15), c) Zlokalizowanie własnego stanowiska w obrębie dyskusji związanej z daną problematyką (0-15), d) Obrona własnego stanowiska wobec pytań komisji (0-25).

druga polega na analizie krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego i odpowiedzi na pytania komisji – można za nią otrzymać maksymalnie 40 pkt. Wypowiedź oceniana jest według następujących kryteriów: a) Rozpoznanie i wskazanie głównego zagadnienia problemowego, zawartego w tekście (0-6), b) Rozpoznanie i wskazanie występujących w nim pojęć filozoficznych (0-6), c) Powiązanie tez zawartych w analizowanym tekście (0-8), d) Odniesienie (porównawcze) zagadnień poruszanych w tekście do innych koncepcji i problemów filozoficznych (0-10), e) Wykorzystanie tez zawartych w tekście do rozpoznania i analizy współczesnych problemów (0-10).

Komisja egzaminacyjna składa się z 3 członków i przedstawia swoje oceny na Protokole egzaminu III stopnia. Tematyka pytań określona jest przez zagadnienia poruszane przez uczestnika w pracy z etapu szkolnego oraz program Olimpiady Filozoficznej. Teksty, które zostaną przedstawione uczestnikom do analizy, zostaną opublikowane przez KGOF wraz z początkiem edycji XXXVI OF. Teksty, których fragmenty zostaną przedstawione uczestnikom do analizy, są powiązane z Programem XXXVI OF.

Wyniki zawodów trzeciego stopnia, po ich uzgodnieniu przez Prezydium KGOF, ogłasza członek Prezydium w dniu zakończenia zawodów. Są one także wywieszone na stronie internetowej.

Podstawą otrzymania tytułu finalisty jest uzyskanie kwalifikacji do udziału w zawodach III stopnia oraz przystąpienie do egzaminu na tym etapie.

Tytuł laureata Olimpiady Filozoficznej uzyskuje 10%-30% najlepszych spośród finalistów. Ranking laureatów, po zebraniu wyników ze wszystkich komisji eliminacji centralnych, ustala Przewodnicząca KGOF w porozumieniu z przedstawicielami komisji egzaminacyjnych etapu centralnego. W przypadku takich samych wyników punktowych na etapie centralnym Przewodnicząca w porozumieniu z przedstawicielami komisji egzaminacyjnych etapu centralnego może wziąć pod uwagę wyniki etapu okręgowego przy ustalaniu listy zwycięzców XXXVI OF.

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Na wszystkich szczeblach eliminacji OF organizator tworzy warunki sprzyjające dla uczestnictwa osób niepełnosprawnych, stosownie do rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. KOOF i KGOF dążą do organizowania zawodów oraz noclegów w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności w jury znajdą się osoby znające język migowy lub Braille’a, aby oceniać prace osób niewidomych i niedosłyszących. Dostosowanie formy egzaminu do specjalnych potrzeb uczestnika odbywa się na pisemny wniosek uczestnika skierowany do KGOF lub do właściwego KOOF.

Wnioski należy złożyć nie później niż 14 dni przed datą egzaminu, którego wniosek dotyczy. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

5.2. W sytuacji, w której uczestnik OF, po zakwalifikowaniu się do zawodów II lub III stopnia nie stawi się na zawody z powodu nagłego zachorowania (potwierdzonego świadectwem lekarskim) lub innego istotnego wypadku losowego, na pisemną prośbę uczestnika, po wnikliwym zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją, Prezydium KGOF może zarządzić przeprowadzenie indywidualnych eliminacji w dodatkowym terminie.

5.3. Po informacji o pokrywaniu się terminów zawodów II lub III stopnia OF z terminami innej olimpiady, w której bierze udział uczestnik OF, Prezydium KGOF zaproponuje, w miarę możliwości, indywidualny tryb przystąpienia do zawodów na danym etapie.

5.4. Przewodniczący KOOF lub Prezydium KGOF może zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z dalszego udziału w zawodach, m.in. Kiedy zostanie stwierdzone :

korzystanie z niedozwolonych pomocy,

złamanie punktu regulaminu,

plagiat

Dyskwalifikacja uczestnika wymaga pisemnego uzasadnienia. Dyskwalifikacja uczestnika zawodów etapu centralnego oznacza pozbawienie uczestnika tytułu finalisty Olimpiady. Od decyzji o dyskwalifikacji przysługuje odwołanie do Przewodniczącej KGOF.

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik może złożyć odwołanie od decyzji komisji egzaminacyjnej po każdym etapie zawodów. Odwołania mogą dotyczyć naruszenia formalnej zgodności przebiegu zawodów z zasadami Regulaminu lub zgodności wystawionej oceny z kryteriami określonymi w Regulaminie OF.

6.2. Odwołanie od decyzji Komisji Szkolnej składa się do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego; odwołanie od decyzji Komitetu Okręgowego na etapie szkolnym i na etapie okręgowym składa się do Prezydium Komitetu Głównego OF; odwołanie od decyzji KGOF składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego OF, w terminie 3-dni roboczych od ogłoszenia decyzji.

6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres właściwego komitetu lub osobiście w siedzibie komitetu za potwierdzeniem zwrotnym. Przesłanie skanu dokumentu na właściwy adres e-mailowy może usprawnić proces rozpatrywania wniosku, jednak udzielenie odpowiedzi wymaga złożenia własnoręcznie podpisanego dokumentu.

6.4. Właściwy organ odwoławczy rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym oraz wysyłana w formie skanu na adres poczty elektronicznej uczestnika Olimpiady.

6.5. Po wpłynięciu odwołania jego właściwy adresat (Przewodnicząca(y) KOOF, Prezydium KGOF, Przewodnicząca(y) KGOF) zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu osobiście lub przez wyznaczonego eksperta. Po zapoznaniu się z nimi i uzyskaniu informacji dotyczących tych okoliczności także od osób postronnych, decyduje o podtrzymaniu lub oddaleniu skargi. Członek komisji egzaminacyjnej, który brał udział w zaskarżonym postępowaniu, podlega wyłączeniu w postępowaniu odwoławczym.

6.6. Przewodnicząca(y) KOOF, Prezydium KGOF lub Przewodnicząca(y) KGOF może oddalić odwołanie lub przyjąć je i dokonać stosownej zmiany podjętej wcześniej decyzji. Zostaje o tym poinformowany uczestnik, składający odwołanie. Decyzja wydana przez właściwy organ odwoławczy jest decyzją ostateczną.

§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów/powołanie do komisji niezależnego obserwatora zewnętrznego

7.1. Dla utrzymania wysokich standardów oceny oraz obiektywizmu eliminacji zawody na II etapie oceniane są przez dwóch ekspertów Komitetu Okręgowego.

7.2. Eliminacje ustne na III etapie są przeprowadzone przez trzyosobowe komisje. Dla zapewnienia obiektywności oceny Przewodnicząca(y) KGOF może powołać do komisji obserwatora zewnętrznego, spośród doświadczonych nauczycieli, metodyków, specjalistów.

7.3.Ocena eliminacji ustnych i pisemnych dokonywana jest na karcie oceny. Eksperci wpisują na niej stosownie do typu egzaminu opinie lub noty na temat pracy pisemnej i wypowiedzi ustnej zgodnie z Regulaminem OF. Jeśli w komisji egzaminacyjnej uczestniczył obserwator zewnętrzny, potwierdza on prawidłowość przebiegu egzaminu na karcie oceny lub w protokole eliminacji.

7.4. Za zgodą uczestników egzaminy ustne mogą być nagrywane, jeżeli właściwy KOOF lub KGOF uznają to za zasadne. Nagrania przechowywane są w warunkach spełniających wymogi RODO przez okres dwóch tygodni.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

 

§ 8. Nagrody i uprawnienia

8.1. Uprawnienia

Komitet Główny OF wystawia uczestnikowi zawodów trzeciego stopnia zaświadczenie o uzyskaniu odpowiedniego tytułu: finalisty lub laureata Olimpiady Filozoficznej.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572, z późn. zm.) laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługuje:

prawo do oceny celującej końcoworocznej z przedmiotu filozofia w liceach ogólnokształcących i szkołach podstawowych,

zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, także wtedy, gdy przedmiot ten nie był objęty szkolnym planem nauczania w danej szkole.

8.2. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

(Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

8.3. W miarę pozyskanych środków organizator przewiduje dla laureatów OF nagrody rzeczowe.

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa

9.1. W eliminacjach do Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej mogą brać udział krajowi laureaci i finaliści XXXVI Olimpiady Filozoficznej, władający biegle językiem angielskim.

2. Komisja powołana przez Przewodniczącą(ego) KGOF wybiera, na podstawie pisemnego sprawdzianu językowego w formie eseju filozoficznego, dwóch kandydatów do udziału w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej na podstawie kryteriów, które zostały opracowane wziąwszy pod uwagę kryteria obowiązujące na Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej oraz kryteria oceny esejów obowiązujące w trakcie etapu okręgowego OF. Za pracę uczestnik uzyskać może maksymalnie 60 pkt. Kryteria są następujące:

a) interpretacja tematu (0-10 pkt), b) filozoficzne ujęcie tematu (0-10 pkt), c) moc perswazyjna argumentów (0-10 pkt), d) spójność (0-10 pkt), e) oryginalność (0-10 pkt), f) poprawność językowa (0-10 pkt).

Każda praca jest oceniana przez co najmniej dwóch recenzentów.

9.3. Uczestnik zakwalifikowany do MOF ma prawo do:

pokrycia kosztów pobytu za granicą, które ponosi każdorazowy organizator MOF,

pokrycia kosztów podróży, poprzez dotację MEN, o którą występuje organizator OF,

opieki sprawowanej przez osobę wskazaną przez Przewodniczącą KGOF,

9.4. Uczestnik MOF ma obowiązek:

przystąpienia do udziału w konkursie i programie przewidzianym przez organizatorów,

godnego reprezentowania swojego kraju,

współpracy z opiekunem,

uczestniczenia w organizowanych przez KGOF zajęciach przygotowawczych do udziału w MOF.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 10 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.

8 Comments

  1. Czy jest sprecyzowana procedura wystąpienia o duplikat zaświadczenia potwierdzającego tytuł finalisty?