27 marca 2019 r. zmarła Aleksandra Łabuńska

27 marca 2019 r. zmarła Aleksandra Łabuńska (1953-2019), wieloletnia Dyrektorka połączonych Bibliotek IF UW, IFiS PAN i PTF. Dziękujemy jej za wielką życzliwość w stosunku do Czytelników, umiejętność współpracy i troskę o księgozbiór PTF.

Bardzo nam Jej będzie brakować.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Kwalifikacja do finału XXXI OF

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXXI Olimpiady Filozoficznej.

Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów etapu centralnego XXXI OF dostępna jest TUTAJ (lista w porządku alfabetycznym). Wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do zawodów etapu centralnego Olimpiady otrzymają tytuł finalisty.

Zasady określające tryb wglądu do pracy i arkuszu oceny pracy określa Regulamin OF.  W okręgu warszawskim wgląd do prac dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych, będzie możliwy: 29.03.2019 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 15:00-18:00 oraz 01.04.2019 w siedzibie Biura KGOF w godzinach 16:00-17:30. W innych okręgach termin wglądu zostanie ustalony przez właściwy KOOF w odpowiedzi na wniosek uczestnika Olimpiady.

KOOF w Warszawie – Rekomendacje do etapu centralnego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekomendacji KOOF w Warszawie do etapu centralnego XXXI Olimpiady Filozoficznej lista do pobrania tutaj

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju. Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady w drugiej połowie marca.

Zawody etapu okręgowego XXXI OF w Warszawie

Drodzy uczestnicy XXXI edycji Olimpiady Filozoficznej, informujemy, że zawody drugiego stopnia (etap okręgowy) w okręgu warszawskim odbędą się 16 lutego 2018 roku w sali C w budynku Auditorium Maximum UW przy ulicy Krakowskie  Przedmieście 26/28 (na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego).

Mapka z zaznaczonym miejscem egzaminu do pobrania tutaj.

Prosimy wszystkich uczestników Olimpiady Filozoficznej, żeby zebrali się w holu Auditorium Maximum o godzinie 08.00 (Początek egzaminu o godzinie 09.00).  Prosimy o wzięcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).

Do zobaczenia!

KOOF w Warszawie

Dodatkowy termin zawodów okręgowych XXXI OF

Zgodnie z par.5 pkt 3 Regulaminu OF, po uzyskaniu informacji o pokrywaniu się terminu tegorocznych zawodów etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej z terminem zawodów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej postanowił umożliwić uczestnikom OLiJP przystąpienie do zawodów okręgowych OF w dodatkowym terminie 23.02.2018.

Uczniowie zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości powinni:
…Continue reading

Zgłoszenia na I etap XXXI Olimpiady Filozoficznej

Przypominamy, że 30.11.2018 (piątek) upływa ostateczny termin zgłaszania prac pisemnych na pierwszy etap XXXI Olimpiady Filozoficznej. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania prac na Olimpiadę oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj.

KOOF w Warszawie
Prace pisemne i zgłoszenia na pierwszy etap OF w okręgu warszawskim przyjmuje sekretarz KOOF mgr Jarosław Jarszak. W piątek 30.11.2018 sekretarz będzie dyżurował w biurze KGOF (Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa) w godz. 16:00-18:00.

Prace można także złożyć w biurze KGOF w godz. pracy biura, tzn. 10:00-14:00 oraz na dyżurze sekretarza KGOF (Jan Molina) w piątek 30.11 w godz. 15:00-16:00.

W przypadku przesłania pracy wraz z formularzami zgłoszeniowymi listem poleconym na adres właściwego KOOF (adresy KOOF dostępne są tutaj) decyduje data stempla pocztowego.