Zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w XXXIII Olimpiadzie Filozoficznej.

Kto może wziąć udział w Olimpiadzie Filozoficznej?
Adresatami  Olimpiady Filozoficznej są zainteresowani filozofią uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.
Uczestnikami Olimpiady Filozoficznej, po uzyskaniu zgody KO OF, mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. (§ 3.1 i § 3.2 Regulaminu XXXIII Olimpiady Filozoficznej)

Zgłoszenie udziału:

Formularze zgłoszeniowe:

 1. „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXIII Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy”
  (do pobrania w formacie: PLIK PDF  lub  PLIK DOCX)
 2. „Klauzula informacyjna RODO XXXII OF”
  (do pobrania w formacie: PLIK PDF  lub PLIK DOCX)

Terminarz XXXIII Olimpiady Filozoficznej:
30.11.2020 r. – termin składania prac etapu szkolnego
13.02.2021 r. – termin zawodów okręgowych
17.04.2021 r. – termin zawodów centralnych

UWAGA!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zostały wprowadzone zmiany w organizacji pierwszego etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej. Najważniejsza z nich to konieczność dostarczania prac i wszelkich dokumentów jedynie drogą elektroniczną.

Lista adresów mailowych KOOF znajduje się tutaj.

W celu zgłoszenia udziału należy:

Dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym Programie OF i opracować ten temat w formie pracy pisemnej. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (papier A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza).

Jeżeli w szkole powołana została komisja szkolna OF lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej należy przesłać komisji lub opiekunowi na wskazany adres mailowy:

  1. pracę w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx, lub PDF) do wstępnej oceny

  2. skan wypełnionego i podpisanego „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXIII Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” oraz podpisaną „Klauzulę informacyjną RODO”.

Komisja szkolna lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej przesyła pracę uczestnika (w wersji elektronicznej) wraz ze skanem wypełnionego formularza oraz klauzuli informacyjnej na wskazany adres mailowy właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie podanym w aktualnym Programie OF, tzn. do 30.11.2020 r. (adresy mailowe pojawią się na stronie i profilu facebookowym OF do połowy listopada).

Jeżeli w szkole nie powołano komisji szkolnej OF, zainteresowany uczeń może przystąpić do OF w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub nawiązać kontakt e-mailowy z właściwym Komitetem Okręgowym OF i swoją pracę przesłać na jego adres (aktualne adresy mailowe Komitetów Okręgowych OF będą dostępne stronie OF i oficjalnym profilu facebookowym od połowy listopada br.). W tym wypadku należy przesłać na właściwy adres mailowy wszystkie dokumenty, tzn. pracę pisemną w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx lub PDF) oraz skan wypełnionego i podpisanego  „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXIII Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” oraz skan podpisanej „Klauzulę informacyjną RODO” do 30.11.2020 r.

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji dotyczących sposobu organizacji i przebiegu Olimpiady, a także materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniu do zawodów, znaleźć można w publikacjach udostępnianych przez KGOF. Zapraszamy do lektury:

 • Biuletynu Olimpiady Filozoficznej (dostępny tutaj)
 • Informatora XXXIII OF
 • Przewodnika po Olimpiadzie Filozoficznej (dostępny tutaj)
 • Materiałów edukacyjnych KGOF (dostępne tutaj)

Kwestie związane z organizacją XXXIII Olimpiady Filozoficznej reguluje Regulamin XXXII OF

W przypadku ewentualnych pytań  prosimy o kontakt z właściwym KOOF lub z KGOF