Zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w XXXIV Olimpiadzie Filozoficznej.

Kto może wziąć udział w Olimpiadzie Filozoficznej?
Adresatami  Olimpiady Filozoficznej są zainteresowani filozofią uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.
Uczestnikami Olimpiady Filozoficznej, po uzyskaniu zgody KO OF, mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. (§ 3.1 i § 3.2 Regulaminu XXXIV Olimpiady Filozoficznej)

Zgłoszenie udziału:

Formularze zgłoszeniowe:

 1. „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXIV Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy”
  (do pobrania tutaj)
 2. „Klauzula informacyjna RODO XXXIV OF”
  (do pobrania tutaj)

Terminarz XXXIV Olimpiady Filozoficznej:
30.11.2021 r. – termin składania prac etapu szkolnego
14.02.2022 r. – termin zawodów okręgowych
23.04.2022 r. – termin zawodów centralnych

W celu zgłoszenia udziału należy:

Dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym Programie OF i opracować ten temat w formie pracy pisemnej. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (papier A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza).

Pracę wraz ze skanem formularza oraz klauzuli RODO należy przesłać w formie elektronicznej na właściwy adres e-mailowy. Można również pracę dostarczyć w formie wydruku.

Jeżeli w szkole powołana została komisja szkolna OF lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej należy przesłać komisji lub opiekunowi:

  1. pracę w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx, lub PDF) do wstępnej oceny

  2. skan wypełnionego i podpisanego „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXIV Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” oraz podpisaną „Klauzulę informacyjną RODO”.

Komisja szkolna lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej przesyła pracę uczestnika (w wersji elektronicznej) wraz ze skanem wypełnionego formularza oraz klauzuli informacyjnej na wskazany adres mailowy właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie podanym w aktualnym Informatorze OF, tzn. do 30.11.2021 r.

Jeżeli w szkole nie powołano komisji szkolnej OF, zainteresowany uczeń może przystąpić do OF w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub nawiązać kontakt e-mailowy z właściwym Komitetem Okręgowym OF i swoją pracę przesłać na jego adres (aktualne adresy mailowe Komitetów Okręgowych OF dostępne są pod linkiem: https://ptfilozofia.pl/program-2/). W tym wypadku należy przesłać na właściwy adres mailowy wszystkie dokumenty, tzn. pracę pisemną w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx lub PDF) oraz skan wypełnionego i podpisanego  „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXIV Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” oraz skan podpisanej „Klauzulę informacyjną RODO” do 30.11.2021 r.

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji dotyczących sposobu organizacji i przebiegu Olimpiady, a także materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniu do zawodów, znaleźć można w publikacjach udostępnianych przez KGOF. Zapraszamy do lektury:

 • Biuletynu Olimpiady Filozoficznej (dostępny )
 • Informatora XXXIII OF (tutaj)
 • Przewodnika po Olimpiadzie Filozoficznej (dostępny 
 • Materiałów edukacyjnych KGOF (dostępne tutaj)

Kwestie związane z organizacją XXXIV Olimpiady Filozoficznej reguluje Regulamin XXXIV OF

W przypadku ewentualnych pytań  prosimy o kontakt z właściwym KOOF lub KGOF