Finał OF – informacje organizacyjne

Szanowni Państwo,

rozpiska godzinowa pojawi się na stronie dziś w godzinach wieczornych. W tym czasie otrzymają również Państwo link do spotkania. Jak tylko linki zostaną rozesłane, pojawi się informacja na stronie.

Zawody będą odbywały się na różnych platformach (Google Meet, Zoom i MS Teams). 

Przebieg i organizacja finału XXXIV OF

Szanowni Państwo,

w najbliższą sobotę (23.04) odbywa się finał XXXIV OF. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu zawodów.

Informacje organizacyjne

W piątek (22.04) otrzymają Państwo link do spotkania egzaminacyjnego oraz rozpiskę godzinową rozpoczęcia egzaminu dla każdego uczestnika.

Egzamin w założeniu ma być nagrywany, niemniej wymagana jest Państwa zgoda (ustna). W razie braku wyrażonej zgody egzamin nie będzie nagrywany.

Zawody będą odbywały się na różnych platformach.

Poza linkiem do spotkania otrzymają Państwo również link do pliku z rozpiską godzinową wejść na egzamin. Plik ten będzie edytowany na bieżąco przez członków komisji egzaminacyjnej. Prosimy, aby Państwo sprawdzali godzinę wejścia na egzamin za pomocą tego narzędzia.

Przebieg egzaminu

Przewidujemy około 25 minut na każdy egzamin, przy czym czas ten może ulec zmianie ze względu na czynniki obiektywne.

Egzamin składa się z dwóch części.

Pierwsza część obejmuje obronę pracy etapu szkolnego. Powinni Państwo przedstawić tezę oraz argumentację zawartą w pracy w ciągu 5-6 minut. Komisja może Państwu wypowiedź przerwać w razie potrzeby dookreślenia niektórych kwestii, lub w razie uzyskania potrzebnych do oceny informacji.

Następnie komisja powinna zadać uczestnikowi pytania do przedstawionej wypowiedzi.

Druga część egzaminu obejmuje analizę tekstu. Zostanie Państwu wyświetlony tekst do analizy. Mają Państwo prawo nie tylko do zapoznania się z nim, ale również do przygotowania odpowiedzi. Przygotowania nie powinny przekraczać granicy 5 minut. Mogą Państwo robić notatki na czystej karcie papieru.

Kryteria oceny egzaminu są następujące (łącznie uzyskać można 100 pkt):

Obrona pracy etapu szkolnego (0-60 pkt):

a) Przedstawienie zasadniczej tezy pracy (0-5 pkt)

b) Przedstawienie argumentów na jej uzasadnienie wraz z odwołaniem się do literatury źródłowej (0-15 pkt)

c) Zlokalizowanie własnego stanowiska w obrębie dyskusji związanej z daną problematyką (0-15 pkt) 

d) Obrona własnego stanowiska wobec pytań komisji (0-25 pkt)

Analiza tekstu (0-40):

a) Rozpoznanie i wskazanie głównego zagadnienia problemowego, zawartego w tekście (0-6 pkt)

b) Rozpoznanie i wskazanie występujących w nim pojęć filozoficznych (0-6 pkt)

c) powiązanie tez zawartych w analizowanym tekście (0-8 pkt)

d) Odniesienie (porównawcze) zagadnień poruszanych w tekście do innych koncepcji i problemów filozoficznych (0-10 pkt)

e) Wykorzystanie tez zawartych w tekście do rozpoznania i analizy współczesnych problemów (0-10 pkt)

Finał XXXIV OF

Szanowni Państwo,

zawody centralne w trybie zdalnym odbędą się zgodnie terminarzem, tj. w dniu 23.04 br. w godz. 9:00-18:00. 

Lista komisji wraz z informacją o godzinach wejść dla poszczególnych uczestników/czek zostanie opublikowana w piątek (22.04).

Każdy z olimpijczyków otrzyma w piątek (22.04) link do spotkania. W tym roku egzaminy będą nagrywane (za zgodą uczestników).

W przypadku kolizji terminów z innymi naukowymi zobowiązaniami, możemy (w pewnych granicach) godzinę egzaminu. Prosimy o wcześniejszą informację w tej sprawie.

W piątek (22.04) odbędzie się również spotkanie online z przedstawicielami KGOF w celu przypomnienia zasad obowiązujących na egzaminie oraz udzieleniu odpowiedzi na ewentualne pytania.

Do czwartku (21.04) na stronie pojawią się kolejne szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zawodów.

Lista osób rekomendowanych do eliminacji finałowych XXXIV OF z okręgu warszawskiego i Siedlec

Szanowni Państwo,
lista osób rekomendowanych do finału XXXIV OF z okręgu warszawskiego i Siedlec, które przystąpiły do eliminacji okręgowych w I terminie (26.02.2022) jest do pobrania tutaj. Osoby nierekomendowane do finału mają możliwość uzyskania wglądu w punktację swojej pracy oraz złożenia odwołania w terminie 7 dni od publikacji wyników.

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia PTF

Polskie Towarzystwo Filozoficzne wyraża kategoryczne potępienie dla niesprowokowanej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to akt sprzeczny z ideałami i wartościami społeczeństw demokratycznych, prawami człowieka i normami prawa międzynarodowego.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne wzywa Federację Rosyjską do niezwłocznego położenia kresu agresji.

Równocześnie apelujemy do środowisk akademickich o udzielenie osobom z Ukrainy wszelkiego możliwego wsparcia.

Prof. Paweł Łuków

Przewodniczący PTF

Resolution of the General Assembly of Delegates of PTF

The Polish Philosophical Society expresses its categorical condemnation of the unprovoked attack by the Russian Federation on Ukraine. It is an act that is contrary to the ideals and values of democratic societies, human rights and the norms of international law.

The Polish Philosophical Society calls on the Russian Federation to put an end to this aggression without delay.

At the same time, we appeal to the academic community to provide people from Ukraine all possible support.

Zawody zdalne – uwaga

Szanowni Państwo,

dziś przed południem zostały wysłane wszystkie wiadomości związane z logowaniem się do kont. Każdy uczestnik/czka zostali/ły również przypisani do odpowiedniego pokoju. W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem czy dostępem do pokoju, proszę o wiadomość na adres: m.gawin@olimpiadafilozoficzna.edu.pl