Uchwała Walnego Zgromadzenia PTF

Polskie Towarzystwo Filozoficzne wyraża kategoryczne potępienie dla niesprowokowanej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to akt sprzeczny z ideałami i wartościami społeczeństw demokratycznych, prawami człowieka i normami prawa międzynarodowego.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne wzywa Federację Rosyjską do niezwłocznego położenia kresu agresji.

Równocześnie apelujemy do środowisk akademickich o udzielenie osobom z Ukrainy wszelkiego możliwego wsparcia.

Prof. Paweł Łuków

Przewodniczący PTF

Resolution of the General Assembly of Delegates of PTF

The Polish Philosophical Society expresses its categorical condemnation of the unprovoked attack by the Russian Federation on Ukraine. It is an act that is contrary to the ideals and values of democratic societies, human rights and the norms of international law.

The Polish Philosophical Society calls on the Russian Federation to put an end to this aggression without delay.

At the same time, we appeal to the academic community to provide people from Ukraine all possible support.