Zmiany w organizacji I etapu OF ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

UWAGA!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zostały wprowadzone zmiany w organizacji pierwszego etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej. Najważniejsza z nich to konieczność dostarczania prac i wszelkich dokumentów jedynie drogą elektroniczną.

W celu zgłoszenia udziału należy:

Dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym Programie OF i opracować ten temat w formie pracy pisemnej. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (papier A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza).

Jeżeli w szkole powołana została komisja szkolna OF lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej należy przesłać komisji lub opiekunowi na wskazany adres mailowy:

    1. pracę w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx, lub PDF) do wstępnej oceny

    2. skan wypełnionego i podpisanego „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXIII Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” oraz podpisaną „Klauzulę informacyjną RODO”. (więcej: https://ptfilozofia.pl/zgloszenia/)

Komisja szkolna lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej przesyła pracę uczestnika (w wersji elektronicznej) wraz ze skanem wypełnionego formularza oraz klauzuli informacyjnej na wskazany adres mailowy właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie podanym w aktualnym Programie OF, tzn. do 30.11.2020 r. (adresy mailowe pojawią się na stronie i profilu facebookowym OF do połowy listopada).

Jeżeli w szkole nie powołano komisji szkolnej OF, zainteresowany uczeń może przystąpić do OF w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub nawiązać kontakt e-mailowy z właściwym Komitetem Okręgowym OF i swoją pracę przesłać na jego adres (aktualne adresy mailowe Komitetów Okręgowych OF będą dostępne stronie OF i oficjalnym profilu facebookowym od połowy listopada br.). W tym wypadku należy przesłać na właściwy adres mailowy wszystkie dokumenty, tzn. pracę pisemną w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx lub PDF) oraz skan wypełnionego i podpisanego  „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXIII Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” oraz skan podpisanej „Klauzulę informacyjną RODO” do 30.11.2020 r.

One Comment