Zmiany w organizacji II i III etapu OF

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemicznym i za zgodą MEiN dokonaliśmy zmian w Regulaminie XXXIII OF, które wychodzą naprzeciw temu wyzwaniu. Obecnie czekamy na akceptację zaproponowanych zmian. Jesteśmy przekonani, że ciągu najbliższych dni opublikujemy pełną wersję Regulaminu. Niemniej już teraz publikujemy wykaz zmian.

Zmiany te polegają na możliwość przeprowadzenia etapu okręgowego i centralnego w trybie zdalnym.

Etap okręgowy:

Etap Okręgowy składa się z dwóch części, tj. eseju oraz egzaminu ustnego. Oznacza to, że zmianie ulegnie jedna z form sprawdzania wiedzy (test na egzamin ustny), a termin zawodów okręgowych ulegnie wydłużeniu (druga część nie będzie odbywała się w tym samym dniu, co część pierwsza).

– pisanie eseju może się odbyć w sali, o ile zostaną zapewnione warunki spełniające wymogi sanitarne określone przez MEiN, lub zdalnie. W drugim przypadku uczestnicy są zobowiązani do napisania eseju w określonym czasie. KGOF ogłosi tematy esejów o konkretnej godzinie w dniu rozpoczęcia zawodów okręgowych, a uczestnik powinien przesłać esej na właściwy adres KOOF do godziny wskazanej przez KGOF wraz ze skanem oświadczenia autora pracy. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego napisania eseju i nie mogą przy tym korzystać z żadnych dodatkowych pomocy. W trakcie pisania eseju uczestnicy powinni także być zalogowani na platformie wskazanej przez KOOF i powinni mieć włączoną kamerę tak, aby w trakcie tej części konkursu byli widoczni dla osoby sprawującej nadzór. Uczestnicy powinni mieć również przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i okazać go (przed kamerą) osobie sprawującej nadzór.

– egzamin ustny będzie miał charakter zdalny, a więc odbędzie się za pośrednictwem platformy wskazanej przez KOOF. Tylko w szczególnych sytuacjach egzamin może być zorganizowany stacjonarnie i jedynie przy zachowaniu wymogów sanitarnych określonych przez MEiN. Terminarz egzaminów ustnych zostanie ogłoszony przez KOOF przed rozpoczęciem zawodów okręgowych. W trakcie egzaminu uczestnicy mają obowiązek mieć włączoną kamerę przez cały czas jego trwania. Uczestnicy powinni również mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji przez komisję.

– ewentualne problemy techniczne nie mogą być podstawą do dyskwalifikacji uczestnika, choć mogą stanowić podstawę do powtórzenia jednej lub obu części etapu okręgowego. Sposób przeprowadzania egzaminu powtarzanego, ze względu na problemy techniczne (brak spełnienia warunków technicznych przeprowadzenia egzaminu – np. zerwanie łączności w zakresie fonii, obrazu) określony zostanie w Instrukcji w sprawie warunków powtórnego przeprowadzenia egzaminu na szczeblu okręgowym i centralnym przygotowanej przez ZG PTF i ogłoszonej na stronie ptfilozofia.pl najpóźniej na miesiąc przed przeprowadzeniem etapu okręgowego OF.

w dniu 13.02.2021 r. odbędzie się pierwsza część etapu okręgowego, a więc pisanie eseju. Z kolei terminy egzaminów ustnych zostaną ogłoszone przez KOOF tydzień przed terminem pierwszej części etapu okręgowego. Terminy te będą w miarę możliwości uzgadniane z uczestnikami.

W trakcie etapu okręgowego uczestnik łącznie uzyskać może 100 pkt:

– pierwsza część polega na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów zaproponowanych do wyboru. Tematy zostaną ogłoszone na stronie ptfilozofia.pl lub przesłane