Dodatkowy termin zawodów okręgowych OF

Zgodnie z par.5 pkt 3 Regulaminu OF, po uzyskaniu informacji o pokrywaniu się terminu tegorocznych zawodów etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej z terminem zawodów Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Geograficznej, Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej postanowił umożliwić uczestnikom wymienionych Olimpiad przystąpienie do zawodów okręgowych OF w dodatkowym terminie 17.02.2018.
Uczniowie zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości powinni:

1) przesłać do KGOF wniosek z prośbą o dopuszczenie do zawodów etapu okręgowego w dodatkowym terminie z uwagi na pokrywanie się terminów Olimpiad. Wniosek powinien zawierać własnoręczny podpis uczestnika Olimpiady. Wniosek może zostać przesłany pocztą elektroniczną na adres biura KGOF w formie skanu podpisanego wniosku, przesłany listem poleconym na adres KGOF albo złożony osobiście w godzinach pracy Biura KGOF lub na dyżurze sekretarzy KGOF.

2) załączyć do podania dokument poświadczający kwalifikację do etapu drugiego Olimpiady Matematycznej lub Olimpiady Geograficznej. (Takim dokumentem może być zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny jednej z wymienionych Olimpiad, kopia listu lub wiadomości email potwierdzającej kwalifikację lub wydruk strony internetowej zawierającej ogłoszenie informacji o kwalifikacji.)
Dane kontaktowe KGOF dostępne są tutaj

Przypominamy, że możliwość dopuszczenia do zawodów okręgowych w dodatkowym terminie reguluje § 5.3 i § 5.2 Regulaminu XXX Olimpiady Filozoficznej, tzn. dotyczy ona uczestników innych Olimpiad w pokrywającym się terminie oraz wyłącznie wyjątkowych przypadków opisanych w § 5.2.

Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej