Zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w XXXII Olimpiadzie Filozoficznej.

Kto może wziąć udział w Olimpiadzie Filozoficznej?
Adresatami  Olimpiady Filozoficznej są zainteresowani filozofią uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.
Uczestnikami Olimpiady Filozoficznej, po uzyskaniu zgody KO OF, mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. (§ 3.1 i § 3.2 Regulaminu XXXII Olimpiady Filozoficznej)

Zgłoszenie udziału:

Formularze zgłoszeniowe:

 1. „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXII Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy”
  (do pobrania w formacie: PLIK PDF  lub  PLIK DOCX)
 2. „Klauzula informacyjna RODO XXXII OF”
  (do pobrania w formacie: PLIK PDF  lub  PLIK DOCX)

Terminarz XXXII Olimpiady Filozoficznej:
31.11.2019 r. – termin składania prac etapu szkolnego
08.02.2020 r. – termin zawodów okręgowych
25.04.2020 r. – termin zawodów centralnych

W celu zgłoszenia udziału należy:

 1. Dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie Olimpiady Filozoficzneji opracować ten temat w formie pracy pisemnej. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (papier A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza)
 2. Jeżeli w szkole powołana została komisja szkolna OF lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej należy przekazać komisji lub opiekunowi:
  1. pracę pisemną w formie wydruku i w wersji elektronicznej (w formacie pliku tekstowego) do wstępnej oceny
  2. wypełniony i podpisany „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXII Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” oraz podpisaną „Klauzulę informacyjną RODO” .

   Komisja szkolna lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej przekazuje prace uczestnika (w formie wydruku i w wersji elektronicznej) wraz z wypełnionym formularzem oraz klauzulą informacyjną do właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie podanym w aktualnym Programie OF, tzn. do 31.11.2019 r. Plik z elektroniczną wersją pracy należy przekazać KOOF na płycie cd albo przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy właściwego KOOF lub bezpośrednio na adres KGOF: olimpiad@ifispan.waw.pl
   Adresy Komitetów Okręgowych OF dostępne są na tutaj

 3. Jeżeli w szkole nie powołano komisji szkolnej OF, zainteresowany uczeń może przystąpić do OF w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub nawiązać bezpośredni kontakt z właściwym Komitetem Okręgowym OF i swoją pracę przesłać na jego adres (Adresy Komitetów Okręgowych OF dostępne są na tutaj). W tym wypadku należy przesłać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 2, tzn. pracę pisemną w formie wydruku, pracę w wersji elektronicznej oraz wypełniony i podpisany „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXII Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” oraz podpisaną „Klauzulę informacyjną RODO” do 31.11.2019 r.

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji dotyczących sposobu organizacji i przebiegu Olimpiady, a także materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniu do zawodów, znaleźć można w publikacjach udostępnianych przez KGOF. Zapraszamy do lektury:

 • Biuletynu Olimpiady Filozoficznej (dostępny tutaj)
 • Informatora XXXII OF
 • Przewodnika po Olimpiadzie Filozoficznej (dostępny tutaj)
 • Materiałów edukacyjnych KGOF (dostępne tutaj)

Kwestie związane z organizacją XXXII Olimpiady Filozoficznej reguluje Regulamin XXXII OF

W przypadku ewentualnych pytań  prosimy o kontakt z właściwym KOOF lub z KGOF