Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiej
XXXIII Olimpiady Filozoficznej

zatwierdzony przez ZG PTF w dniu 25.06.2020 r.

Regulamin Ogólnopolskiej
Olimpiady Filozoficznej

 Preambuła

Olimpiada Filozoficzna sięga do idei i wartości, które przyświecały założycielom jej organizatora, czyli Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Kiedy ponad 100-lat temu Kazimierz Twardowski powoływał do życia Polskie Towarzystwo Filozoficzne, w swoim wystąpieniu nakreślił jego program, zgodnie z którym miało ono być przede wszystkim wolne od dogmatyzmu. Jak uznał: „Jedynym dogmatem Towarzystwa będzie przekonanie, że dogmatyzm jest największym wrogiem pracy naukowej”. To przekonanie oraz wspierające go wartości, takie jak otwartość na inne poglądy, gotowość do podejmowania dialogu z przedstawicielami odmiennych stanowisk, rzetelność badawcza i uczciwość stanowią podstawę ideową Olimpiady Filozoficznej.

* * * * *

Informacje wstępne

Podstawą prawną, zgodnie z którą realizowana jest Olimpiada Filozoficzna, jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

Dotację na organizację Olimpiady Filozoficznej przyznaje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Komitety Olimpiady Filozoficznej mogą pozyskiwać dodatkowe fundusze, w formie nagród rzeczowych i dotacji od sponsorów, a także wykorzystywać środki własne, np. dostępne sale i sprzęt biurowy, pracę wolontariuszy.

Ideowym celem Olimpiady Filozoficznej jest przybliżenie jej uczestnikom zasadniczego dążenia, obecnego w filozofii od jej początków, czyli dążenia do „wyświetlenia prawdy”.

Realizując ten cel Olimpiada Filozoficzna pozwala biorącym w niej udział uczestnikom osiągać poszerzone kompetencje w zakresie edukacji filozoficznej oraz umożliwia sprawdzenie nabytych umiejętności poprzez ich prezentację. Olimpiada Filozoficzna stwarza także możliwość do rozwinięcia takich przymiotów intelektualnych, jak umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i porównywania stanowisk filozoficznych, oraz refleksji nad własną postawą i otwartością w stosunku do odmiennych poglądów.

Rozdział I
Olimpiada i jej organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1 Organizatorem Olimpiady Filozoficznej jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne, z siedzibą w Warszawie, 00-330, ul. Nowy Świat 72, p. 160, tel. 22 6572759; e-mail: olimpiad@ifispan.waw.pl ; ptfilozofia.pl

Ilekroć w Regulaminie używa się określeń:

 • organizator, należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

 • PTF, należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

 • ZG PTF, należy przez to rozumieć Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

1.2 Zadaniem organizatora jest:

 • powołanie członków Komitetu Głównego OF,

 • organizacja sieci Komitetów Okręgowych oraz powołanie jego członków,

 • powołanie Biura Komitetu Głównego OF do prowadzenia działalności organizacyjno-administracyjnej,

 • wspieranie Komitetu Głównego OF przy organizacji finału i uroczystego zakończenia OF,

 • oferowanie pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów i sporów.

1.3 Organizator OF ma prawo do:

 • anulowania wyników poszczególnych etapów,

 • nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających Regulamin Olimpiady) nieprawidłowości,

 • wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących Regulamin Olimpiady (decyzję tę podejmuje wspólnie z Komitetem Głównym OF),

 • współpracy z Komitetem Głównym OF na zasadach wyznaczonych przez regulamin,

 • reprezentowania OF na zewnątrz oraz nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami, darczyńcami, instytucjami państwowymi i zagranicznymi),

 • organizowania konkursów specjalnych.

1.4 Organizator ma obowiązek

 • zatwierdzenia przez Zarząd Główny – na wniosek Sekretarza ZG PTF Regulaminu OF i Programu każdej edycji OF,

 • czuwania nad realizacją Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej Regulaminu i dokumentacją programową,

 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących OF i jej uczestników,

 • przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych i merytorycznych przedstawionych przez Komitet Główny OF.

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady Filozoficznej

2.1 Olimpiada Filozoficzna ma strukturę rozproszoną, którą tworzą:

 • Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej z siedzibą w Warszawie, 00-330, ul. Nowy Świat 72, p. 160,

 • oraz Komitety Okręgowe, których aktualne adresy publikowane są w bieżącym biuletynie „Olimpiada Filozoficzna” oraz na stronie internetowej pl

Komitety Okręgowe zlokalizowane są zgodnie z podziałem administracyjnym Polski, głównie w miastach wojewódzkich. Kierując się dobrem ucznia i względami ekonomicznymi w uzasadnionych przypadkach Komitety Okręgowe zostały utworzone w miejscowościach powiatowych, posiadających dobre zaplecze naukowe lub stanowiących dogodny punkt dojazdowy z odległych miejscowości, z których rekrutują się uczestnicy OF.

Ilekroć w Regulaminie używa się określeń:

a) KGOF, należy przez to rozumieć Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej,
b) KOOF, należy przez to rozumieć Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej,
c) OF, należy przez to rozumieć olimpiadę z przedmiotu filozofia.

2.2 Komitet Główny

Członków Komitetu Głównego OF powołuje i odwołuje w imieniu Zarządu Głównego, Przewodniczący PTF. KGOF wybiera ze swego grona przewodniczącego, 2-3 wiceprzewodniczących i 1-2 sekretarzy naukowych, osoby te stanowią Prezydium KGOF, które działa w imieniu KGOF i na bieżąco podejmuje decyzje.

Do obowiązków merytorycznych Komitetu Głównego należy:

 • przygotowanie kolejnej edycji Olimpiady Filozoficznej, w tym zorganizowanie zespołu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin filozofii i uzyskanie wstępnych propozycji tematów na prace pisemne etapu szkolnego,

 • opracowanie zestawu tematów na etap szkolny i stosownej bibliografii oraz przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady,

 • przygotowanie Regulaminu i Programu bieżącej edycji Olimpiady oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia przez ZG PTF,

 • czuwanie nad prawidłowością przebiegu poszczególnych etapów OF,

 • przyjmowanie i rozpatrzenie odwołań,

 • przeprowadzenie eliminacji dla polskich uczestników Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej.

Do obowiązków administracyjnych, realizowanych przez Biuro KGOF, należy:

 • zorganizowanie punktów konsultacyjnych przy KOOF i KGOF,

 • dystrybucja materiałów informacyjnych w formie Biuletynu „Olimpiada Filozoficzna” lub Informatora OF, oraz arkuszy egzaminacyjnych (tematów esejów i testów) na poszczególne etapy z zagwarantowaniem ich tajności,

 • organizacja procesu zgłoszeń,

 • zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów,

 • umożliwienie komunikacji z uczestnikami Olimpiady,

 • organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów,

 • rezerwacja sal na zawody centralne i uroczyste zakończenie,

 • rezerwacja noclegów dla finalistów,

 • organizacja wyżywienia finalistów,

 • ogłoszenie wyników etapu centralnego,

 • przygotowanie zaświadczeń i dyplomów,

 • przygotowanie listy najbardziej zasłużonych dla OF nauczycieli i Sekretarzy Komitetów Okręgowych,

 • zorganizowanie uroczystego zakończenia OF,

 • przygotowanie i opracowanie redakcyjne do Biuletynu „Olimpiada Filozoficzna” materiałów dokumentujących przebieg danej edycji OF, w tym najlepszych prac uczniów, list sponsorów, wypowiedzi nauczycieli itp.,

 • zorganizowanie wyjazdu polskich uczestników na Międzynarodową Olimpiadę Filozoficzną

 • poszukiwanie sponsorów i pozyskiwanie nagród dla laureatów i wyróżniających się nauczycieli.

Komitet Główny OF ma prawo do:

 • decydowania o stronie merytorycznej OF,

 • rozstrzygania sporów, wynikających z kwestii merytorycznych,

 • wykluczenia uczestników w przypadku nieprzestrzegania przez nich Regulaminu,

 • w szczególnych przypadkach KGOF lub KOOF może zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika zgodnie z par. 5.4 Regulaminu OF, tym samym pozbawiając go prawa do udziału w kolejnym etapie OF lub tytułu finalisty OF.

2.3 Komitety Okręgowe

Członków Komitetów Okręgowych powołuje i odwołuje przewodniczący Komitetu Głównego OF, na wniosek Zarządu Oddziału PTF, dyrektora (kierownika) Zakładu Filozofii miejscowej uczelni, kuratora właściwego dla danego okręgu, Przewodniczącego KOOF lub na wniosek Komitetu Głównego OF.

Członkowie Komitetu Okręgowego wybierają spośród siebie przewodniczącego, 1-2 wiceprzewodniczących, sekretarza, który jest odpowiedzialny za obsługę biurową i finansową zawodów pierwszego i drugiego stopnia.

Do zadań Komitetów Okręgowych należy:

Przeprowadzenie etapu szkolnego OF, w tym:

 • przyjęcie zgłoszeń uczniów do udziału w Olimpiadzie Filozoficznej,

 • pomoc w zorganizowaniu komisji szkolnych,

 • konsultacje i pomoc dla uczniów w przygotowaniu prac etapu szkolnego,

 • zorganizowanie pracy recenzentów,

 • ogłoszenie wyników etapu szkolnego.

Przeprowadzenie etapu okręgowego OF, w tym:

 • przygotowanie i zorganizowanie egzaminu pisemnego,

 • skompletowanie składów i przygotowanie warunków do pracy dla oceniających prace pisemne,

 • sporządzenie protokołów i sprawozdań z I i II etapu OF,

 • przesłanie do KGOF prac uczniów rekomendowanych do zawodów III stopnia: oryginałów dokumentacji prac etapu okręgowego (testy, eseje, arkusze oceny, protokoły) i wersji elektronicznej prac etapu szkolnego wraz z arkuszami ocen,

 • ogłoszenie listy uczestników rekomendowanych do etapu III

 • prowadzenie stałego punktu konsultacyjnego i dyżurów sekretarzy w I i II etapie OF,

 • przestrzeganie zasad tajności przy powielaniu i przechowywaniu testów i tematów esejów, tak by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

2.4 Komisje szkolne

Komisję szkolną powołuje dyrektor danej szkoły. Wskazuje on także osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I stopnia w tej szkole wraz z określeniem jej obowiązków, polegających przede wszystkim na przyjęciu od uczniów prac pisemnych do wstępnej oceny.

Jeśli w szkole nie powołano komisji szkolnej OF, zainteresowany uczeń może przystąpić do OF w innej szkole, wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza, lub nawiązać bezpośredni kontakt z właściwym Komitetem Okręgowym OF i swoją pracę przesłać na jego adres.

 Rozdział II
Organizacja Olimpiady Filozoficznej

 § 3. Uczestnicy Olimpiady

3.1 Adresatami Olimpiady Filozoficznej są zainteresowani filozofią uczniowie polskich liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

3.2 Uczestnikami Olimpiady Filozoficznej, po uzyskaniu zgody KO OF, mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3 Aby wziąć udział w Olimpiadzie Filozoficznej, uczestnik powinien:

 • dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie Olimpiady Filozoficznej oraz opracować ten temat w formie pracy pisemnej,

 • przekazać pracę pisemną w formie wydruku i w wersji elektronicznej (w formacie pliku tekstowego) komisji szkolnej lub szkolnemu opiekunowi Olimpiady Filozoficznej do wstępnej oceny,

 • wraz z pracą pisemną złożyć  wypełniony formularz „Zgłoszenie uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” stwierdzające samodzielne napisanie pracy etapu szkolnego oraz „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”.

3.4 Uczestnicy Olimpiady Filozoficznej zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu OF i terminarza,

 • realizacji zadań zgodnie z ich założeniami,

 • informowania Komitetu Głównego lub organizatora o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie, zwłaszcza o nagłych wypadkach czy o swoich zastrzeżeniach.

3.5 Uczestnik ma prawo do:

 • uzyskania zwrotu kosztów przejazdu koniecznego, aby wziąć udział w II i III etapie OF,

 • bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na etapie okręgowym i centralnym zawodów OF,

 • do składania odwołań zgodnie z par. 6 Regulaminu OF oraz wniosków do Komitetu Głównego OF.

 • Wnioski i odwołania powinny zawierać własnoręczny podpis uczestnika Olimpiady.

 • Wnioski i odwołania można składać osobiście w Biurze KGOF lub w siedzibie właściwego Komitetu Okręgowego, przesłać pocztą na adres KGOF lub właściwego Komitetu Okręgowego albo przesłać pocztą elektroniczną na adres biura KGOF w formie skanu podpisanego dokumentu.

 • ma prawo wglądu do protokołu oceny pracy etapu szkolnego, prac etapu okręgowego (test i esej), oceny testu i eseju dokonanego przez Komisję Kwalifikacyjną oraz oceny egzaminu etapu centralnego. Uczestnicy Olimpiady, których test i esej nie zostały rekomendowane do etapu centralnego mają prawo wglądu do oceny testu i eseju dokonanej przez właściwy Komitet Okręgowy OF.


a) Zasady organizacji wglądu reguluje Regulamin Wglądu zatwierdzany przez Przewodniczącą KGOF.


b) Wgląd do ocen prac na danym etapie Olimpiady możliwy jest na podstawie wniosku skierowanego przez Uczestnika Olimpiady do Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej lub do właściwego Komitetu Okręgowego. Wniosek powinien być złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników oceny danego etapu Olimpiady.

§ 4. Organizacja zawodów

4.1 Zawody Olimpiady Filozoficznej mają charakter indywidualny.

4.2 Zawody są organizowane przez Komisje Szkolne OF, Komitety Okręgowe OF, Komitet Główny i Biuro KGOF.

4.3 Zawody są trójstopniowe i składają się z etapu szkolnego, okręgowego i centralnego (finału).

4.4 Zawody I stopnia (etap szkolny)

Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym wyborze jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie Olimpiady Filozoficznej oraz opracowaniu tematu w formie poszerzonej pracy pisemnej. Na przygotowanie pracy etapu szkolnego uczeń ma 3 miesiące. Szczegółowy zakres wiedzy i wymagania potrzebne do realizacji tego zadania przedstawione są w Programie OF.

Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (papier A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza) powinna zostać także przesłana w postaci pliku na adres mailowy odpowiedniego KOOF w formie pliku tekstowego. Przedstawiona przez uczestnika praca pisemna w zawodach pierwszego stopnia po pomyślnym przebyciu przez niego etapu okręgowego, będzie ważnym elementem egzaminu na etapie centralnym.

Komisja szkolna przekazuje pracę uczestnika wraz z wypełnionym formularzem „Zgłoszenie uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej” do właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego w terminie podanym w aktualnym Programie OF. Sekretarz KOOF oddaje pracę do recenzji. Pracę recenzuje jeden recenzent i wpisuje swoje oceny wraz z uzasadnieniem na oficjalnym druku przygotowanym przez KGOF.

Do następnego etapu zostają dopuszczeni uczestnicy, którzy uzyskali w ocenie jury minimum 20 punktów w skali 30-punktowej. Wyniki etapu szkolnego Komitet Okręgowy ogłasza na swojej stronie internetowej, albo w inny sposób, uzgodniony odpowiednio wcześniej z zainteresowanymi uczestnikami.

4.5 Zawody II stopnia (okręgowe)

Zawody drugiego stopnia mają charakter egzaminu pisemnego. Zawody okręgowe OF organizowane są w miejscu lokalizacji Komitetów Okręgowych OF i przeprowadzane w ciągu jednego dnia. Szczegółowy zakres wiedzy i wymagań potrzebnych do realizacji tego etapu przedstawione są w Programie OF.

Przystępując do zawodów pisemnych uczestnik powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty); na sale egzaminacyjną uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowychtelefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

Eliminacje pisemne zawodów drugiego stopnia składają się z dwóch części:

 • Pierwsza część polega na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów, zaproponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. Za tę część uczestnik może uzyskać max. 50 pkt.

 • W drugiej części uczestnicy rozwiązują test, na który składają się zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min. Za tę część uczestnik może uzyskać max. 50 pkt.

Obie części eliminacji pisemnych oceniane są przez 2 jurorów wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, na Protokole eliminacji II stopnia, według kryteriów podanych przez Komitet Główny OF. Aby zostać rekomendowanym do finału, uczestnik musi uzyskać co najmniej 20 pkt za każdą część eliminacji, w sumie zaś za całość eliminacji okręgowych 60 pkt.

Do zawodów trzeciego stopnia Komitety Okręgowe rekomendują tych uczestników, którzy w zawodach drugiego stopnia uzyskali łączną sumę co najmniej 60 punktów. Kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszy etap stanowi rekomendacja KOOF, drugi to proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez przewodniczącego KGOF. Komisja Kwalifikacyjna obraduje pod kierunkiem wskazanego członka KGOF. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje formalnej i merytorycznej oceny dokumentacji uczestnika nadesłanej przez Komitety Okręgowe, w tym weryfikacji przyznanej uczestnikowi oceny punktowej. Odpowiednia dokumentacja powinna zawierać:

 • pracę z etapu szkolnego w wersji elektronicznej przesłanej na adres mailowy KGOF

 • arkusz oceny pracy z etapu szkolnego

 • prace (esej i test) z etapu okręgowego wraz z protokołami oceny.

4.6 Zawody III stopnia (finał)

Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia co najmniej 60 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju, pod warunkiem, że jednocześnie uzyskali nie mniej niż 60 punktów możliwych do zdobycia podczas zawodów II stopnia z zastrzeżeniem, że za każdą część pisemną uczestnik uzyskał nie mniej niż 20 pkt. Oprócz osób wyłonionych w rankingu ogólnopolskim do zawodów III stopnia Komisja może zakwalifikować również do trzech uczestników, którzy w danym okręgu uzyskali najwyższe wyniki punktowe.

Decyzja o zakwalifikowaniu uczniów do zawodów centralnych zostaje ogłoszona na stronie internetowej oraz przekazana listownie do szkół lub bezpośrednio do uczestników.

Zawody centralne polegają na przystąpieniu uczestnika OF do eliminacji ustnych i są przeprowadzane w ciągu jednego dnia w salach zapewnionych przez Biuro KGOF. Warunkiem przystąpienia do zawodów jest posiadanie przez uczestnika dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji szkolnej, dowodu osobistego). Do sali egzaminacyjnej uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowych, telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

Zawody trzeciego stopnia mają charakter egzaminu ustnego, który składa się z dwóch części:

 • pierwsza polega na obronie pracy pisemnej z etapu szkolnego i odpowiedzi na pytania komisji – można za nią otrzymać max. 60 pkt,

 • druga polega na analizie krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego i odpowiedzi na pytania komisji – można za nią otrzymać max. 40 pkt.

Komisja egzaminacyjna składa się z 3 członków i przedstawia swoje oceny na Protokole egzaminu III stopnia. Patrz Załącznik nr 7. Tematyka pytań określona jest przez zagadnienia poruszane przez uczestnika w pracy z etapu szkolnego oraz program Olimpiady Filozoficznej. Również teksty, których fragmenty zostaną przedstawione uczestnikom do analizy, są wymienione w Programie OF jako Literatura źródłowa.

Wyniki zawodów trzeciego stopnia, po ich uzgodnieniu przez Prezydium KGOF, ogłasza członek Prezydium w dniu zakończenia zawodów. Są one także wywieszone na tablicy ogłoszeń PTF, a następnie opublikowane na stronie internetowej PTF. Prace z etapu szkolnego rekomendowane przez jury zostaną wydrukowane w biuletynie „Olimpiada Filozoficzna”.

Podstawą otrzymania tytułu finalisty jest uzyskanie co najmniej 60 pkt w zawodach II stopnia, pozytywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej KGOF, kwalifikującej uczestnika do udziału w zawodach III stopnia oraz przystąpienie do egzaminu na tym etapie.

Tytuł laureata Olimpiady Filozoficznej uzyskuje 10%-30% najlepszych spośród finalistów. Ranking laureatów, po zebraniu wyników ze wszystkich komisji eliminacji centralnych, ustala Prezydium KGOF.

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1 Na wszystkich szczeblach eliminacji OF organizator stworzy warunki sprzyjające dla uczestnictwa osób niepełnosprawnych, stosownie do rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. KOOF i KGOF powinny dążyć do organizowania zawodów oraz noclegów w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności w jury znajdą się osoby znające język migowy lub Braille’a, aby oceniać prace osób niewidomych i niedosłyszących (zgodnie z rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06.2015, Dz. U. 2015.843). Dostosowanie formy egzaminu do specjalnych potrzeb uczestnika odbywa się na pisemny wniosek uczestnika skierowany do KGOF lub do właściwego KOOF. Wnioski należy złożyć nie później niż 14 dni przed datą egzaminu, którego wniosek dotyczy. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

5.2 W sytuacji, w której uczestnik OF, po zakwalifikowaniu się do zawodów II lub III stopnia nie stawi się na zawody z powodu nagłego zachorowania (potwierdzonego świadectwem lekarskim) lub innego istotnego wypadku losowego, na pisemną prośbę uczestnika, po wnikliwym zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją, Prezydium KGOF może zarządzić przeprowadzenie indywidualnych eliminacji w dodatkowym terminie.

5.3 Po informacji o pokrywaniu się terminów zawodów II lub III stopnia OF z terminami innej olimpiady, w której bierze udział uczestnik OF, Prezydium KGOF zaproponuje, w miarę możliwości, indywidualny tryb przystąpienia do zawodów na danym etapie.

5.4 Przewodniczący KOOF lub Prezydium KGOF może zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z dalszego udziału w zawodach, m.in. kiedy zostanie stwierdzone :

 • korzystanie z niedozwolonych pomocy,

 • złamanie punktu regulaminu,

 • plagiat

Dyskwalifikacja uczestnika wymaga pisemnego uzasadnienia. Dyskwalifikacja uczestnika zawodów etapu centralnego oznacza pozbawienie uczestnika tytułu finalisty Olimpiady. Od decyzji o dyskwalifikacji przysługuje odwołanie do Przewodniczącej KGOF

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1 Uczestnik może złożyć odwołanie od decyzji jury po każdym etapie zawodów. Odwołania mogą dotyczyć wyłącznie naruszenia formalnej zgodności przebiegu zawodów z zasadami Regulaminu lub zgodności wystawionej oceny z kryteriami określonymi w Regulaminie OF.

6.2 Odwołanie od decyzji Komisji Szkolnej składa się do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego; odwołanie od decyzji Komitetu Okręgowego na etapie szkolnym i na etapie okręgowym składa się do Prezydium Komitetu Głównego OF; odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego OF; odwołanie od decyzji KGOF na etapie centralnym składa się do Przewodniczącego KGOF, w terminie 7-dni roboczych od ogłoszenia decyzji.

6.3 Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres właściwego komitetu lub osobiście w siedzibie komitetu za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe uczestnika.

6.4 Właściwy adresat rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym lub wysyłana w formie skanu na adres poczty elektronicznej uczestnika Olimpiady.

6.5 Po wpłynięciu odwołania jego właściwy adresat (przewodniczący KOOF, Prezydium KGOF, Przewodnicząca KGOF) osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu. Po zapoznaniu się z nimi i uzyskaniu informacji dotyczących tych okoliczności także od osób postronnych, decyduje o podtrzymaniu lub oddaleniu skargi.

Członek komisji egzaminacyjnej, który brał udział w zaskarżonym postępowaniu, podlega wyłączeniu w postępowaniu odwoławczym.

6.6 Przewodniczący KOOF, Prezydium KGOF lub Przewodnicząca KGOF może oddalić odwołanie lub przyjąć je i dokonać stosownej zmiany podjętej wcześniej decyzji. Zostaje o tym poinformowany uczestnik, składający odwołanie. Decyzja wydana przez właściwego adresata odwołania (Przewodniczącego KOOF, Prezydium KGOF lub Przewodniczącą KGOF) jest decyzją ostateczną.

§ 7. Nadzór nad przebiegiem zawodów II i III stopnia

7.1 Dla utrzymania wysokich standardów oceny oraz obiektywizmu eliminacji prace pisemne na II etapie oceniane są przez dwóch ekspertów Komitetu Okręgowego, a ponadto prace rekomendowane przez KOOF sprawdzane są przez wybranych, niezależnych ekspertów z całej Polski w ramach powoływanej przez Przewodniczącą KGOF Komisji Kwalifikacyjnej.

7.2 Eliminacje ustne na III etapie są przeprowadzone przez trzyosobowe komisje. Dla zapewnienia obiektywności oceny Przewodniczący KGOF może powołać do komisji obserwatora zewnętrznego, spośród doświadczonych nauczycieli, metodyków, specjalistów.

7.3 Ocena eliminacji ustnych i pisemnych dokonywana jest na karcie oceny. Eksperci wpisują na niej stosownie do typu egzaminu opinie lub noty na temat pracy pisemnej i wypowiedzi ustnej zgodnie z Regulaminem OF. Jeśli w komisji egzaminacyjnej uczestniczył obserwator zewnętrzny, potwierdza on prawidłowość przebiegu egzaminu na karcie oceny lub w protokole eliminacji.

Rozdział III
Uprawnienia i nagrody

§ 8. Uprawnienia i nagrody

8.1 Komitet Główny OF wystawia uczestnikowi zawodów trzeciego stopnia zaświadczenie o uzyskaniu odpowiedniego tytułu: finalisty lub laureata Olimpiady Filozoficznej.

8.2 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572, z poźn. zm.) laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługuje:

 • prawo do oceny celującej końcoworocznej z przedmiotu filozofia w liceach ogólnokształcących i szkołach podstawowych,

 • zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, także wtedy, gdy przedmiot ten nie był objęty szkolnym planem nauczania w danej szkole.

8.3 Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) Patrz Załącznik nr 8.

8.4 W miarę pozyskanych środków organizator przewiduje dla laureatów OF nagrody rzeczowe.

8.5 W miarę pozyskanych środków organizator przewiduje dla laureatów zajmujących pierwsze 3 miejsca nagrody rzeczowe oraz ewentualnie finansowe w zależności od pozyskanych od sponsorów środków. Uczestnicy, którzy brali udział w konkursach specjalnych, otrzymują nagrody przewidziane w regulaminie danego konkursu.

Rozdział IV
Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna

 § 9. Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna

9.1 W eliminacjach do Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej mogą brać udział krajowi laureaci i finaliści Olimpiady Filozoficznej, władający biegle jednym z języków obowiązujących w Olimpiadzie Międzynarodowej (angielskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim).

9.2 Komisja powołana przez Przewodniczącego KGOF wybiera, na podstawie pisemnego sprawdzianu językowego, dwóch kandydatów do udziału w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej .

9.3 Uczestnik zakwalifikowany do MOF ma prawo do:

 • pokrycia kosztów pobytu za granicą, które ponosi każdorazowy organizator MOF,

 • pokrycia kosztów podróży, poprzez dotację MEN, o którą występuje organizator OF,

 • opieki sprawowanej przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego KGOF

9.4 Uczestnik MOF ma obowiązek:

 • przystąpienia do udziału w konkursie i programie przewidzianym przez organizatorów,

 • godnego reprezentowania swojego kraju,

 • współpracy z opiekunem,

 • uczestniczenia w organizowanych przez KGOF zajęciach przygotowawczych do udziału w MOF.

Regulamin Nagrody im. prof. Leszka

Kołakowskiego oraz Miasta Radomia

1. Nagroda im. Prof. Leszka Kołakowskiego oraz Miasta Radomia – zwana dalej Nagrodą – została ustanowiona dla promowania zainteresowania filozofią uczniów szkół średnich.

2. Głównymi fundatorami Nagrody są: Rodzina Prof. Leszka Kołakowskiego oraz Gmina Miasta Radomia lub podmioty związane z Miastem.

Do grona fundatorów, za zgodą wyżej wymienionych, mogą przystąpić inne osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy.

3. Nagrodę corocznie otrzymuje zwycięzca Olimpiady Filozoficznej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, zwane dalej Organizatorem, przy czym jeśli będzie kilku zwycięzców, nagroda będzie proporcjonalnie podzielona pomiędzy nich lub przyznana jednemu wskazanemu przez Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

4. Wysokość nagrody stanowi kwota 3. 000 zł (słownie: trzy tysiące zł). Wysokość nagrody decyzją Głównych Fundatorów może być rewaloryzowana.

Zwycięzca Olimpiady zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście w trakcie Festiwalu Filozoficznego organizowanego corocznie przez Urząd Miasta Radomia

5. Z uwagi na fakt, iż Patron Nagrody urodził się w Radomiu, był jego Honorowym Obywatelem, a Głównym Fundatorom zależy na popularyzacji filozofii także w Radomiu – ustanawia się także dwa Wyróżnienia:

5.1. Jako nagrodę dla laureata (laureatów) Olimpiady Filozoficznej, będącego mieszkańcem Radomia lub uczniem radomskiej szkoły.

Jeśli będzie kilku radomskich laureatów, Wyróżnienie będzie proporcjonalnie podzielone pomiędzy nich lub przyznane jednemu wskazanemu przez Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Gdyby w gronie laureatów nie znalazł się radomianin lub osoba ucząca się w Radomiu, Wyróżnienie nie będzie przyznawane.

5.2. Ponieważ Głównym Fundatorom zależy także na popularyzowaniu twórczości Leszka Kołakowskiego, ustanawia się Wyróżnienie jako nagrodę dla Laureata (laureatów) Olimpiady Filozoficznej, zwycięzcy w konkursie specjalnym zorganizowanym na etapie szkolnym OF. Temat takiej pracy, powiązanej z twórczością Leszka Kołakowskiego, zostanie zaproponowany przez jury tego konkursu, powołane przez fundatorów i Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Jeśli jury nie wyłoni zwycięzcy, wyróżnienie nie będzie przyznawane.

6. Wysokość pierwszego wyróżnienia ustala się na kwotę 3.000 zł, wysokość drugiego wyróżnienia ustala się na kwotę 2.000 zł. Wyróżnienia decyzją Głównych Fundatorów mogą być rewaloryzowane.

7. Dopuszcza się łączenie Nagrody i Wyróżnień, przy czym Nagrodę i Wyróżnienia można otrzymać tylko jeden raz.

8. Dysponentem Nagrody i Wyróżnień – za zgodą Głównych Fundatorów – jest Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16, 26–600 Radom, Miejska Instytucja Kultury, która współdziała z Organizatorem.

9. Informację o zwycięzcy i wyróżnionym Dysponent otrzymuje od Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników corocznej Olimpiady Filozoficznej. Wtedy też nazwiska zwycięzcy, wyróżnionych podawane są do publicznej informacji przez Organizatora Olimpiady i Dysponenta Nagrody.

10. Nagroda i Wyróżnienia są wręczane w Radomiu, podczas „Okna” Radomskiego Festiwalu Filozofi i im. Prof. Leszka Kołakowskiego. W uroczystości uczestniczą przedstawiciele Organizatora OF. Dokładny termin Festiwalu i wręczenia Nagrody oraz Wyróżnień podawany jest przez Dysponenta

na jego stronie internetowej najpóźniej na dwa miesiące przed imprezą.

11. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych, związanych z Nagrodą i Wyróżnieniami, są Główni Fundatorzy, a w ich imieniu zarządza tymi prawami Dysponent.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez: Głównych

Fundatorów, przedstawicieli Organizatora i Dysponenta.

8 Comments

 1. Czy jest sprecyzowana procedura wystąpienia o duplikat zaświadczenia potwierdzającego tytuł finalisty?